Autoconsum

Decideix que el sol sigui la teva energia

Un nou model energètic és possible, des de Feníe Energía
impulsem nous tipus de producció i de consum d’energia

Beneficia’t dels avantatges de l’Autoconsum!

Produeix la teva
pròpia energia

Collabora per a un
món més sostenible

Projecta una imatge
innovadora

Augmenta el valor del
teu negoci o habitatge

Estalvia dia a dia amb Fenie Energia produint la teva pròpia energia, t’oferim…

Assessorament
personalitzat

Estudi i disseny
de la instal·lació

Descobreix totes
les possibilitats
per finançar
la instalació

Terminis
d’amortització
cada vegada
més atractius

Nosaltres ens encarreguem de tot

Encara t’ho estàs rumiant?
Uneix-te a l’Autoconsum

Així funciona l’autoconsum

El procés és molt senzill i fàcil d’entendre

 • Es capta l’energia solar a través de les mòduls solars
 • Després, l’inversor gestiona:

  • L’energia que s’autoconsumeix
  • L’energia que lliures a la xarxa (excedents)
  • L’energia que consumeixes de la xarxa

Excedents
d’autoconsum

Amb l’energia que generis i no consumeixis, podràs aconseguir un estalvi extra en la teva factura

Estalvia dia a dia amb Feníe Energía produint la teva pròpia energia. T’oferim

Compensació simplifica: La forma més senzilla per a produir la teva pròpia energia i beneficiar-te compensant l’energia que no consumeixis* i lliuris a la xarxa.Fins al límit de l’import econòmic de l’energia consumida en aquest mes.

Venda d’energia: Si ets un gran productor, també tenim solucions que s’adapten a tu. Més informació aquí

Casos d’èxit sobre Autoconsum

Casos d’Èxit | 13 Sep, 2019

Cas Gasi autoconsumo eficiente

Categories: autoconsumo, energía renovable, Feníe Energía

Casos d’Èxit | 20 Jun, 2018

Autocares Dipesa

Categories: autoconsumo, Casos d’Èxit, Feníe Energía

Casos d’Èxit | 4 Dic, 2018

¿Cuál es la mejor manera de mostrar los beneficios del autoconsumo?

Us interessa aquest producte?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del vostre Agent energètic o truqueu-nos al 900 215 470

  Conec i accepto l'establert en política de privadesa, avís legal i política de cookies del lloc.

  Sabíeu que...? sobre Autoconsum

  1. Què és l’autoconsum?

  L’autoconsum consisteix a utilitzar la radiació que prové del Sol per generar electricitat, que pot ser utilitzada per a qualsevol fi, és a dir, el fet de produir la nostra pròpia energia es coneix amb el nom d’autoconsumir. Qualsevol equip o instal·lació que consumeixi electricitat pot ser proveït per una instal·lació d’autoconsum.

  Podem fer dues classificacions de les tipologies d’autoconsum: “Autoconsum individual” o “Autoconsum col·lectiu” i, d’altra banda, “Autoconsum amb excedents” o “Autoconsum sense excedents”. Sempre que parlem d’autoconsum, ens referim a instal·lacions a les quals, a més, hi haurà un subministrament elèctric donat d’alta o activat i la fi de les quals és el de complementar el proveïment d’energia que proporciona la instal·lació solar, en els moments en els quals la instal·lació produeix poc pel descens de radiació, a la nit o simplement quan tota la demanda d’energia no pugui ser coberta per la instal·lació solar.

  2. Quina diferència hi ha entre autoconsum individual i col·lectiu?

  Parlem d’autoconsum individual quan la instal·lació s’utilitza per proveir d’energia un únic consumidor o, el que és el mateix, quan hi ha només un punt de subministrament donat d’alta i associat a aquesta instal·lació. Quan hi hagin diversos consumidors o diversos punts de subministrament vinculats a una instal·lació d’autoconsum, llavors estarem parlant d’“Autoconsum col·lectiu”. Per exemple, una comunitat de propietaris, o una urbanització a la qual hi hagin diversos subministraments donats d’alta i que decideixen compartir una instal·lació solar per repartir-se entre tots l’energia que genera, serà considerada com una instal·lació d’autoconsum col·lectiu.

  3. Quina diferència hi ha entre autoconsum amb o sense excedents?

  Es pot afirmar que una instal·lació d’autoconsum té excedents quan el consumidor no és capaç d’aprofitar-ne tota l’energia generada i, per tant, li sobra, és a dir, que tindrà un excés de producció. És possible que la instal·lació no tingui excedents. Això pot passar en dues possibles situacions: d’una banda, quan el consumidor sigui capaç de consumir tota l’energia generada per la instal·lació, bé perquè aquesta està molt ben dimensionada i el patró de consum s’ajusti molt a la corba de producció, o bé perquè té un consum molt elevat i la instal·lació només aconsegueixi proporcionar un % petit de l’energia necessària a causa d’un espai escàs per col·locar panells.

  4. Què ocorre amb l’energia que em sobra?

  L’energia que s’aboca a la xarxa podrà gestionar-se de dues formes: podrà compensar-se en la factura de subministrament (compensació simplificada), o bé podrà fer-se un contracte de venda d’energia, i per a això caldrà donar-se d’alta com a productor i es cobrarà aquesta energia al preu que cada mes determini el pool energètic. Una altra possibilitat per gestionar els excedents és emmagatzemar l’energia que sobra en bateries per tenir-la disponible quan sigui necessària.

  5. Puc acollir-me a la compensació d’excedents?

  Un autoconsumidor podrà acollir-se a la compensació d’excedents quan la instal·lació de producció sigui menor o igual a 100 kW; en el cas que la potència sigui superior a 100 kW, l’energia es vendrà al mercat per mitjà d’un contracte de representació de mercat formalitzat amb la comercialitzadora.

  6. Com serà la meva factura amb excedents?

  A la factura, es durà a terme una valoració dels excedents a un preu estipulat prèviament que, en el cas de Feníe Energía, és de 0,049 €/kWh. La compensació consisteix a valorar els excedents a aquest preu per posteriorment restar-lo de la factura. El consumidor continuarà pagant la part fixa del rebut, és a dir, el terme de potència i els impostos i, com a màxim, podrà compensar-se l’import corresponent a la part variable de la factura, és a dir, a l’import dels kWh consumits. Aquesta part mai podrà negativa i, per tant, la quantitat màxima a compensar serà la que faci que aquest import sigui zero. Es tracta d’una compensació en termes econòmics més que energètics.

  7. Com és una instal·lació d’autoconsum?

  Una instal·lació d’autoconsum està formada per diversos elements:

  1. A) En primer lloc, està el camp generador, format principalment per panells fotovoltaics. A més, pot haver-hi elements complementaris per augmentar-ne el rendiment i la capacitat de generació, com ara, petits aerogeneradors. L’energia que es produeix amb aquests equips és corrent contínua
  2. B) En segon lloc, tenim la part d’electrònica, l’objectiu de la qual és convertir l’energia que es genera amb els panells de corrent continu a corrent altern perquè pugui ser consumida a la xarxa habitual del consumidor i, a més, ens permet visualitzar l’energia generada i consumida a través d’un portal web que rep les dades d’aquesta instal·lació.
  3. C) I en tercer lloc, l’estructura, principalment formada per peces metàl·liques a la qual se subjecten els panells solars per mitjà de caragols i fixacions.

  Com en tota instal·lació elèctrica, hi haurà cablejat i proteccions per a les línies elèctriques.

  8. Quant costa una instal·lació d’autoconsum?

  El preu d’una instal·lació d’autoconsum pot oscil·lar depenent de diversos factors, per exemple, el tipus d’estructura que s’utilitzi, la qualitat dels components, com ara els panells, i l’inversor solar. El que importa d’una instal·lació d’autoconsum no és valorar el preu, si no dur a terme un estudi adequat i personalitzat tenint en compte les necessitats del consumidor i que li permeti aprofitar al màxim l’energia generada i augmentar al màxim el percentatge d’estalvi aconseguit.

  9. Ocupa molt una instal·lació d’autoconsum?

  La superfície que ocupa la instal·lació variarà en funció de la grandària. Per fer-nos una idea, una instal·lació d’1 kWn estaria formada per 2-4 panells en funció de la potència; això vol dir que, per cada kW, ocuparíem una superfície d’entre 4 i 6,5 m².

  10. Quins tràmits haig de fer per instal·lar autoconsum?

  Per col·locar una instal·lació d’autoconsum, cal fer alguns tràmits la fi dels quals és legalitzar-la i registrar-la davant els organismes corresponents. Depenent de diversos factors, la tramitació pot canviar lleugerament.

  1. A) Les instal·lacions sense excedents, és a dir, que no tinguin energia que sobri per abocar a la xarxa, seran tramitades per un procediment senzill.

   1. – Per començar, farem els tràmits que indiqui la normativa municipal (llicències d’obra, comunicació prèvia, etc…). Una vegada que l’Ajuntament indiqui que el tràmit és correcte, s’hi podrà començar a instalar.
   2. – Després de completar la instal·lació, caldrà que l’instal·lador presenti un document a la delegació territorial d’indústria en el qual determini els aspectes tècnics de la instal·lació solar; és a dir, emetrà un Certificat d’Instal·lació Elèctrica.
   3. – A partir d’aquest punt, serà l’Administració qui s’encarregui d’enviar a la informació al registre d’instal·lacions productores i a la distribuïdora.
   4. – El client haurà de notificar a la comercialitzadora que s’ha contractat una instal·lació d’actoconsum.
  2. B) Les instal·lacions que tinguin excedents podran triar entre dues modalitats: o bé sol·licitar la compensació d’excedents en factura, o bé formalitzar un contracte de venda d’energia per rebre’n una contraprestació econòmica. Únicament en el cas que la instal·lació sigui de més de 15 kW per a aquesta modalitat d’autoconsum, la tramitació canviarà amb respecte al que s’explica en el cas anterior.

   1. – Caldrà sol·licitar permís a la distribuïdora perquè aquesta informe de com es farà la connexió de la instal·lació, i si és necessari fer algun treball addicional de reforç a la xarxa.
   2. – Únicament quan la instal·lació tingui més de 25 kW haurà de passar una inspecció d’un organisme de control.
   3. – Addicionalment, el consumidor haurà de comunicar a la comercialitzadora si vol acollir-se a la compensació d’excedents o bé prefereix vendre l’energia al mercat i formalitzar el contracte que indiqui aquest organisme.
  11. Estalviaré en la factura per instal·lar autoconsum?

  SEMPRE, però cal fer un estudi de les necessitats reals que té el consumidor perquè la instal·lació estigui correctament dimensionada i l’aprofitament de l’energia generada sigui el màxim possible. Això permetrà que l’estalvi també sigui el màxim possible. L’estalvi variarà depenent de diversos factors, com ara el patró de consum del client, centralitzar la major quantitat possible d’energia consumida de la fotovoltaica a les hores en les quals més produeix la instal·lació és garantia d’un gran aprofitament de la instal·lació solar i, per tant, garanteix un percentatge elevat d’estalvi.

  12. Quins beneficis té l’autoconsum per al medi ambient?

  Quan es parla d’autoconsum, només se’ns ocorre parlar d’avantatges. Pel que fa al medi ambient, amb la generació solar s’aconsegueix evitar l’emissió de CO₂ a l’atmosfera. És molt habitual parlar de tones de CO₂ no emès, però fer un balanç fiable és complicat, ja que depèn de la font d’energia que s’estigui substituint; en termes generals, podem parlar de 0,38 kg de CO₂ per cada KWH generat amb fonts renovables. En la part econòmica, convindria fer distinció entre el tipus de consumidor que decideix autoconsumir l’energia generada per la seva instal·lació solar. Si ens referim a l’un consumidor domèstic, la repercussió econòmica sobre la seva factura és important; podem parlar de valors d’entorn del 20% d’estalvi en factura. En un altre tipus de consumidors, és important no sols valorar l’estalvi monetari, però també és important valorar la repercussió social que pot tenir ser autoconsumidor. A nivell empresarial, no sols és important l’estalvi obtingut en la factura. També és important valorar la repercussió que té que l’empresa tingui imatge d’innovadora a nivell tecnològic o que sigui capaç de gestionar la producció dels seus productes amb fonts d’energies renovables. Podem parlar d’estalvis de fins a un 50% en el consum d’energia, la qual cosa li permet guanyar competitivitat mitjançant la reducció dels costos de producció.