1.OBJECTE I NATURA DEL CONTRACTE

L’objecte del present Contracte (“el Contracte”) és el subministrament de gas natural per part de Feníe Energía S.A. (d’ara endavant “el Comercialitzador”), empresa comercialitzadora d’energia en mercat lliure, al punt de subministrament (CUPS) corresponent a l’adreça del Client indicada a les Condicions Particulars i conforme als termes i les condicions reflectits a les mateixes i en aquestes Condicions Generals.

Aquest Contracte és de tracte successiu i de caràcter personalíssim, i el Client haurà de ser l’usuari efectiu del gas natural subministrat, el qual no podrà utilitzar en lloc diferent del qual va ser contractat, ni cedir-lo, alienar-lo o posar-lo a la disposició de tercers.

Aquest Contracte estarà regit per les estipulacions contingudes al mateix i per la normativa vigent a cada moment. En cas de discrepància entre les Condicions Generals i les Condicions Particulars especificades al Contracte, prevaldran per aquest ordre les Particulars i les Generals.

 

 1. AUTORITZACIÓ DEL CLIENT

La signatura o l’acceptació del present Contracte comporta l’autorització al Comercialitzador per actuar, com a mandatari del Client, enfront de la resta d’empreses distribuïdores i subscriure-hi les Contractes d’Accés de Tercers a les Xarxes (d’ara endavant “Contractes ATR”) que siguin precisos i les gestions que siguin necessàries per a la bona fi del Contracte. La posició jurídica del Comercialitzador en el Contracte ATR serà, amb caràcter general, la del Client que s’obliga a no resoldre el Contracte de ATR que el Comercialitzador formalitzi al seu nom amb l’Empresa Distribuïdora mentre romangui vigent el present Contracte de Subministrament, sense perjudici de l’establert reglamentàriament, així com per gestionar la modificació o la resolució del contracte actual de subministrament amb altres comercialitzadores.

En qualsevol cas, d’acord amb la normativa aplicable, l’Empresa Distribuïdora mantindrà, pel que fa al Client, totes les obligacions relatives al Contracte ATR i, en cas de resolució del present Contracte, el Client serà titular del dipòsit de garantia que pogués haver-hi, així com de qualsevol altre dret associat a la instal·lació.

 

 1. DURADA I DATA D’ENTRADA EN VIGOR

3.1.- El present Contracte tindrà una durada d’un (1) any des de la data d’inici del subministrament, llevat que hagi sigut establerta una durada diferent a les Condicions Particulars.

El present contracte romandrà vigent, encara que en sigui sol·licitat la no renovació o la baixa pel Client, fins al moment en què es produeixi el canvi d’empresa subministradora o el cessament del subministrament i la retirada efectiva del comptador, per la qual cosa el Client serà el responsable d’abonar el subministrament que derivi del present Contracte fins a aquest moment i serà aplicat el preu que sigui determinat a les Condicions Particulars i/o a qualsevol de les pròrrogues.

3.2.- El Contracte entrarà en vigor en la data de l’acceptació i l’efectivitat n’estarà condicionada al compliment de les obligacions següents:

 1. i) A la verificació per part del Comercialitzador de les dades aportades pel Client, amb el dret reservat, en tot cas, per part del Comercialitzador, a rebutjar el Contracte en cas de discrepància o incorrecció de dades, en cas d’existir deute anterior pendent, en cas que el Client estigui inscrit en un registre de solvència patrimonial o un crèdit per incompliment de les obligacions, o en el cas que el Client estigui incurs en concurs de creditors, en fallida o en una situació anàloga.
 2. ii) El Comercialitzador es reserva el dret a rebutjar el Contracte si el Client no aporta la Garantia de Pagament en la data i en la forma i/o els termes pactats a les Condicions Particulars.

iii) Al moment en què sigui aportada pel Client la documentació necessària que legalment pugui ser exigida per al subministrament d’energia.

 1. iv) Al moment en què l’equip de mesura i les instal·lacions compleixin els requisits establerts per la reglamentació vigent, i pugui disposar-se de l’accés a la xarxa de distribució i aquest sigui efectiu, sense que hi hagi cap responsabilitat per part de Feníe Energía de les demores en la data d’inici de subministrament.

En cas que l’accés a la xarxa de distribució no sigui concedit abans de dos (2) mesos des de la signatura del present document, el Contracte quedarà condicionat a la revisió, per acord entre les parts, de les condicions econòmiques pactades a les Condicions Particulars. En cas contrari, serà entès com a no subscrit.

3.3.- En cas que el Client hagués establert a les Condicions Particulars una data prevista d’activació del subministrament, en tot cas aquesta queda condicionada o supeditada a l’acceptació i connexió per part de l’empresa Distribuïdora, i el Client exonerarà el Comercialitzador de qualsevol retard que pogués haver-hi.

 

 1. PREU

4.1.- El Client pagarà al Comercialitzador pel subministrament d’energia el preu que sigui determinat a les Condicions Particulars.

4.2.- El preu romandrà ferm durant cada període de vigència del Contracte, excepte per canvis regulatoris i la modificació o creació de qualsevol tribut que sigui reportat com a conseqüència del subministrament, que seran repercutits segons sigui establert legalment. En conseqüència, les variacions que pugui sofrir el preu pel que fa als valors de referència indicats a les Condicions Particulars seran traslladades automàticament als preus des del moment en què entrin en vigor, sense que això tingui la consideració de modificació de les condicions contractuals segons els termes de la present clàusula i de la Condició General 9a.

4.3.- Els peatges d’accés, de cànons, drets d’escomesa, d’enganxament, verificació, lloguer de l’equip de mesura, dipòsit de garantia i altres valors/conceptes regulats que, d’acord amb la normativa aplicable, correspongui ser percebuts per part de l’Empresa Distribuïdora, seran a càrrec del Client i repercutits en la factura. Les variacions que puguin sofrir aquests components pel que fa als valors de referència indicats a les condicions particulars seran traslladades automàticament als preus des del moment en què entrin en vigor, sense que això tingui la consideració de modificació de les condicions contractuals segons els termes que estableix la Condició General 9a.

Particularment, en cas que d’haver-hi cànons sobre Instal·lacions Receptores Comunes (IRC) o altres cànons, seran repercutits en el Client els imports facturats per l’Empresa Distribuïdora a la Comercialitzadora per aquest concepte en relació amb el Punt de Subministrament del Client.

4.4.- Igualment, la Comercialitzadora repercutirà al Client qualsevol import reclamat per l’Empresa Distribuïdora a causa de refacturacions de consums o que resulti d’actes o d’expedients d’inspecció en relació amb el punt de subministrament del Client.

4.5.- Si per qualsevol circumstància hi hagués un canvi de grup tarifari d’accés assignat per l’Empresa Distribuïdora al Punt de Subministrament del Client, el Comercialitzador aplicarà al Contracte els preus vigents per a aquest grup tarifari d’accés.

 

 1. PRÒRROGA DEL CONTRACTE

5.1.- El Contracte serà prorrogat automàticament per períodes successius anuals, llevat que intervingui una comunicació prèvia per qualsevol de les parts amb una antelació mínima d’un (1) mes pel que fa a la data de venciment del Contracte o de qualsevol de les pròrrogues.

5.2.- En el cas que el Comercialitzador hagués notificat al Client, almenys amb un (1) mes d’antelació pel que fa a la data de finalització del Contracte o de qualsevol de les pròrrogues, unes noves condicions econòmiques per al període de vigència següent i el client comunica al Comercialitzador amb, com a mínim amb deu (10) dies naturals d’antelació la seva oposició a les mateixes, es seguiran les disposicions de la condició general 3.1. En cas contrari, les noves condicions econòmiques seran enteses com a acceptades pel Client, i seran aplicables en el període de vigència següent del Contracte.

5.3.- No obstant els punts anteriors, en tot cas, la pròrroga del present Contracte quedarà condicionada a la verificació de la solvència del Client. Com a conseqüència d’aquesta verificació de solvència, o en cas que durant l’anterior període de vigència del Contracte hi hagués hagut alguna situació d’impagament o demora en el compliment de les obligacions pecuniàries del Client, podrà condicionar-se la renovació del Contracte si el Client presentés una garantia de pagament suficient en forma de dipòsit o aval bancari, diferent de la garantia de pagament establerta a les Condicions Particulars, i segons el model que sigui proporcionat atenent les circumstàncies per a cada cas concret.

En el cas que la garantia de pagament no sigui constituïda en el termini indicat expressament des que hagi estat requerida, el present Contracte quedarà resolt en la data de venciment sense cap obligació d’indemnització.

5.4.- La devolució de la garantia de pagament, ja sigui l’establerta a les Condicions Particulars o amb motiu de la renovació, serà efectuada en la resolució del present Contracte de subministrament, i el Comercialitzador podrà aplicar la part corresponent de la garantia de pagament esmentada al saldo de quantitats pendents de pagament. Així mateix, el Comercialitzador es reserva la facultat de retenir-la per l’import de tots aquells càrrecs no satisfets, així com els càrrecs resultants de qualsevol altre incompliment per part del Client.

 

 1. PUNT DE SUBMINISTRAMENT I QUALITAT

6.1.- A l’efecte de l’establert en aquest Contracte, s’entén per Punt de Subministrament el punt de connexió o lliurament situat a la instal·lació del Client sobre la qual es duu a terme la mesura del consum del gas natural subministrat pel Comercialitzador.

6.2.- El Client manifesta que està en possessió de just títol del Punt de Subministrament, i que és l’usuari efectiu de l’energia subministrada. D’aquesta manera, el Client es compromet a comunicar al Comercialitzador qualsevol canvi que hi hagi i que pugui afectar el present Contracte.

6.3.- La qualitat del subministrament serà la definida reglamentàriament a cada moment i especialment a els articles 63 a 65 del Reial decret 1434/2002, o a les normes que el substitueixin, i serà en tot cas responsabilitat de l’empresa Distribuïdora de la zona on radica el punt de subministrament tant la qualitat del subministrament com la disponibilitat d’aquest, d’acord amb la normativa vigent. D’aquesta manera, el Comercialitzador es comprometrà a aquests efectes a traslladar les bonificacions, els descomptes i/o les indemnitzacions que pugui aplicar la Distribuïdora per incidències a la seva xarxa.

 

 1. EQUIPS DE MESURA I CONTROL

7.1.- La connexió de les instal·lacions i dels equips de mesura serà duta a terme per l’Empresa Distribuïdora segons les condicions i els terminis reglamentàriament establerts.

7.2.- D’acord amb la normativa actualment vigent, el Client haurà de disposar, al Punt de Subministrament, durant la vigència d’aquest Contracte, d’un equip de mesura adequat al volum i la pressió de gas subministrats (“Equip de Mesura”) que compleixi els requisits tècnics legalment establerts, i en serà responsable de la custòdia i del compliment de las resta d’obligacions establertes per la legislació vigent. L’Equip de Mesura podrà ser propietat del Client o llogat per aquest, i l’empresa Distribuïdora en serà la responsable de les verificacions i de les inspeccions periòdiques, així com de totes aquelles obligacions imposades per la normativa.

7.3.- El Client haurà de garantir l’accés físic a la instal·lació a l’empresa Distribuïdora i, si escau, a la Comercialitzadora i als empleats o contractistes, degudament acreditats, de manera que puguin dur a terme els treballs oportuns que, amb caràcter, general resultin necessaris per a una prestació eficaç del servei objecte del present Contracte i en compliment de la normativa en vigor.

7.4.- El Client es compromet a no manipular cap dels components de la instal·lació i, especialment, de l’Equip de Mesura, i exonerarà, en tot cas, el Comercialitzador de qualsevol contingència que pogués derivar de l’incompliment d’aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats que legalment fossin exigibles per aquesta manipulació.

7.5.- En el cas que l’equip de mesura estigui en règim de lloguer, els preus a facturar d’aquest seran els establerts a la normativa vigent a cada moment, que seran facturats per l’Empresa Distribuïdora a la Comercialitzadora, i repercutiran en el Client.

 

 1. FACTURACIÓ I PAGAMENT

8.1.- El Comercialitzador facturarà al Client la quantitat a abonar derivada del present Contracte en virtut de les lectures rebudes per l’Empresa Distribuïdora, i de conformitat amb la forma i la periodicitat establerta per la normativa vigent.

En cas que no pugui disposar-se de les lectures de consums, el Client autoritza expressament al Comercialitzador a poder facturar sobre la base d’un consum estimat segons els màxims històrics i/o les dades disponibles, que serà regularitzat posteriorment en funció dels consums reals o definitius que n’aporti el Distribuïdor com a encarregat de la lectura.

8.2.- Llevat que hagi sigut disposat un termini de pagament diferent a les Condicions Particulars, queden establerts deu (10) “Dies de crèdit” o termini per al pagament a comptar des de la data d’emissió de la factura pel Comercialitzador.

El Client, a les Condicions Particulars del Contracte, podrà optar per contractar la modalitat de pagament en “data fixa”, amb indicació del dia en què vulgui que li carreguin les factures emeses. Podrà escollir-se qualsevol dia entre el dia 1 i el 28 del mes. No obstant això, solament seran carregades en data fixa aquelles factures que hagin estat emeses amb, com a mínim, 10 dies d’antelació pel que fa a la data fixa esmenada. En un altre cas, la factura serà carregada en la data fixa del mes correlatiu.

El client podrà optar per contractar la modalitat de “Quota diària fixa”. El Comercialitzador li proposarà la quota diària calculada sobre la base del consum històric o disponible del subministrament i prorratejat en 11 mesos, i procedirà a regularitzar la diferència entre el consum estimat i el real en la quota 12 que serà carregada o abonada, segons com pertocarà, en el compte de domiciliació bancària del Client. Les factures seran emeses segons el cicle de lectura proporcionat per la Distribuïdora. En la factura, serà multiplicada la quota diària pel nombre de dies de lectura corresponents a aquesta.  El Comercialitzador podrà recalcular l’import de la quota diària quan es compleixi alguna de les causes de modificació de les condicions econòmiques previstes en aquestes Condicions Generals, o quan una desviació significativa dels consums reals respecte als consums prevists sigui posada de manifest.

No obstant això, el Client podrà escollir en qualsevol moment una altra modalitat de pagament diferent a l’acordada a les Condicions Particulars en cas de que així sigui determinat expressament, quan vingui imposat per la normativa vigent, o quan sigui comunicat pel Comercialitzador, sempre segons les estipulacions de la Condició General 9a del Contracte (“Modificació de les Condicions del Contracte”).

El Client garanteix que és el titular, o compta amb la deguda autorització del titular, del compte bancari les dades del qual ha facilitat al Comercialitzador a les Condicions Particulars. El Client autoritza al Comercialitzador a la domiciliació bancària del pagament en el compte designat a les Condicions Particulars, o a enviar instruccions a l’entitat bancària corresponent per carregar les factures i efectuar els deutes corresponents. En tot cas, el Client és el titular del Contracte amb caràcter general i, per tant, ostenta la condició de deutor davant del Comercialitzador en cas de retard o impagament de les factures.

8.3.- En cas d’impagament total o parcial de les factures pel que fa al termini establert per causes no imputables al Comercialitzador:

 1. i) Per a consumidors i usuaris RDL 1/2007: podran ser reportats sobre les quantitats no satisfetes, sense requeriment de pagament previ i a partir del dia següent de la data de venciment, interessos de demora, que seran calculats aplicant el tipus d’interès legal vigent incrementat en dos (2) punts percentuals, així com una quantitat equivalent de fins a un 5% del total de la factura, amb un límit màxim de 40 €, més els imposts corresponents, en concepte de costs de cobrament del deute, entre els quals s’inclouen les comunicacions i els requeriments a l’efecte de pagament, les comissions per devolució dels bancs i qualsevol altra despesa incorreguda pel Comercialitzador amb el propòsit esmenat, i això sense perjudici del que estableixen la resta de Condicions Generals i/o Particulars.
 2. ii) Per a empresaris/empreses: se seguiran les disposicions de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, o la norma que les substitueixi, i ambdues parts acceptaran la submissió a aquest text normatiu en tots els aspectes i les obligacions, i això sense perjudici de l’establert a la resta de Condicions Generals i/o Particulars.

En tot cas, el Client s’obliga a relacionar els pagaments efectuats fora del termini previst amb les factures pendents d’abonament, els quals no podran ser estimats un cop pagat per compte del principal de la factura mentre no estiguin coberts els interessos reportats.  Si no fos possible, el Comercialitzador imputarà el pagament a saldar els càrrecs més antics i, si el Client tingués contractats altres subministraments i/o serveis amb el Comercialitzador, aquest podrà imputar els pagaments a les factures vençudes de més antiguitat de qualsevol subministrament o servei prestat pel Comercialitzador, sense que pugui ser derivat cap tipus de responsabilitat pel Comercialitzador, derivada de l’incompliment del Client.

Així mateix, el Client queda expressament informat que, de no atendre el pagament en termini i sempre que es compleixi la totalitat dels requisits establerts als articles 38 i següents del RD 1720/2007, de 21 de desembre, o de norma que el desenvolupi, modifiqui o substitueixi, les dades relatives a l’incompliment de pagament podran ser enregistrades pel Comercialitzador a un fitxer de compliment o d’incompliment d’obligacions dineràries.

8.4.- Facturació electrònica: d’acord amb l’establert a l’article 63 del text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i dels Usuaris i altres lleis complementàries, modificat per la Llei 3/2014, el Comercialitzador concedeix al Client l’opció de rebre la factura mitjançant enviament electrònic (email) o físic (correu ordinari). En el cas que el Client autoritzi expressament al Comercialitzador l’emissió de la factura per mitjans electrònics, se’n procedirà a l’enviament a l’adreça de correu electrònic que el Client hagi facilitat a les Condicions Particulars del present Contracte.

El consentiment exprés per a la remissió de les factures per mitjans electrònics, romandrà vigent mentre no sigui revocat expressament pel Client.

 

 1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL CONTRACTE

9.1.- La modificació de les Condicions del present Contracte, llevat que sigui conseqüència de disposicions legals o reglamentàries, serà comunicada al Client amb una antelació mínima de (15) dies a l’entrada en vigor, i serà informat sobre el seu dret a resoldre el contracte sense cap penalització si no estigués d’acord amb aquesta modificació. En cas de no manifestar el contrari, s’entendrà que el Client accepta les modificacions.

9.2.- Quan, amb posterioritat a la data d’aquest Contracte siguin aprovades, promulgades, ratificades o modificades les disposicions legals o reglamentàries d’índole administratiu, mercantil o tributari, o sigui modificada la interpretació judicial o administrativa d’aquestes disposicions o de les ja existents en la data del Contracte, en virtut de les quals el Comercialitzador pogués sofrir un augment de cost o una alteració de les condicions de prestació del subministrament directament relacionades amb el compliment de les obligacions, el Comercialitzador podrà augmentar el preu proporcionalment, prèvia comunicació al Client, de manera que sigui restablert l’equilibri econòmic de la prestació a la qual ve obligat el Comercialitzador.

9.3.- El Client podrà, a qualsevol moment de la durada de la relació contractual, sol·licitar al Comercialitzador la modificació dels serveis inicialment contractats, mitjançant l’enviament -electrònic o físic- d’un nou formulari de sol·licitud, degudament emplenat i signat, o acceptant les condicions de contractació del servei per mitjans electrònics, en els quals indiqui els nous serveis sol·licitats o els serveis en els que vulgui donar-se de baixa.

 

 1. FORÇA MAJOR

No respondran el Client i el Comercialitzador de l’incompliment del Contracte de Subministrament en casos de força major i, especialment, si hi ha una impossibilitat per part del Comercialitzador d’adquirir o fer arribar el gas al Client, per causes no imputables al mateix, o per intervenció directa o indirecta de tercers aliens al present Contracte.

 

 1. RESPONSABILITAT

11.1.- Excepte en els casos d’actuació dolosa i els supòsits expressament prevists en altres estipulacions d’aquest Contracte, cap Part serà responsable pel que fa a l’altra per danys indirectes o lucre cessant derivat de l’incompliment del present Contracte, ni per danys indirectes o lucre cessant causats a tercers i dels quals sigui responsable aquesta part. En cap cas respondrà el Comercialitzador dels danys i perjudicis que siguin ocasionats al Client o a tercers per accions o omissions del mateix Client o de tercers que no siguin directament imputables al Comercialitzador i, en particular, en el supòsit de talls en el subministrament causat per accions o omissions imputables a l’Empresa Distribuïdora.

11.2.- El Client serà l’únic responsable d’esmenar qualsevol anomalia detectada i, en general, de mantenir en condicions adequades les instal·lacions, sobre qui recau la responsabilitat de dur a terme els manteniments legalment exigibles.

 

 1. SUSPENSIÓ DE SUBMINISTRAMENT

12.1.- En cas de retard o impagament per part del Client de qualsevol factura vençuda i, sense perjudici del que estableix la Condició General 14a, el Comercialitzador podrà instar a l’empresa Distribuïdora a dur a terme la baixa, la suspensió o el tall del subministrament d’acord amb la normativa vigent si, un cop transcorregut el termini de pagament i previ requeriment del Comercialitzador, no s’hagués fet efectiu el pagament del deute vençut.

L’exercici per la Comercialitzadora del dret a suspendre el subministrament no eximeix el Client de l’obligació de pagament de les quantitats degudes conforme al que estableix el Contracte.

En aquests casos, no hi haurà la reposició del subministrament fins que el Client hagi fet tots els pagaments deguts, així com els interessos de demora reportats, si escau, indemnització corresponent i qualsevol altra quantitat derivada del Contracte i les despeses ocasionades per la suspensió i eventual reposició del subministrament.

12.2.- Així mateix, el subministrament podrà ser suspès:

 1. a) En casos de força major, tal com són definits a la Condició General 10a.
 2. b) En general, en els supòsits prevists en la normativa sectorial vigent i, especialment, l’incompliment de qualsevol obligació que siguin imposats al Client com a usuari del servei, per raons de seguretat o risc per a persones o béns, o per dur a terme les tasques necessàries de manteniment, reparació, ampliació o substitució d’instal·lacions.
 3. c) Per incompliment de les obligacions del present Contracte.
 4. d) Per resolució contractual.

 

 1. PROCEDIMENTS CONCURSALS

13.1.- Cada part es compromet a notificar a la part contrària, i amb una antelació mínima de quinze (15) dies, qualsevol sol·licitud voluntària de Concurs de Creditors, i admetrà que l’incompliment d’aquest compromís és causa suficient per a la resolució contractual.

13.2.- Sens perjudici de l’anterior, les parts es comprometen a la notificació de la declaració de Concurs necessari quan en tinguin coneixement i, en tot cas, en un termini no superior a tres (3) dies des d’aquest moment. L’incompliment d’aquesta obligació de notificació serà, per si mateix, causa de resolució contractual.

13.3.- Així mateix, una vegada declarada la situació concursal del Client, les parts acorden expressament que el Comercialitzador en podrà procedir al cobrament amb anterioritat al termini establert en la Condició General 8a.

13.4.- De la mateixa manera, les parts admeten expressament que qualsevol factura que sigui emesa amb posterioritat a la data de declaració judicial del Concurs tindrà la consideració de crèdit contra la massa, i en quedarà obligada al pagament al venciment, de conformitat amb les disposicions de la vigent Llei 22/2003, Concursal, o norma que la substitueixi.

13.5.- Les parts reconeixen expressament que la natura del present contracte és de tracte successiu, i per la qual cosa, d’acord amb les disposicions de la citada Llei Concursal o la normativa que la substitueixi, en cas d’incompliment contractual, la part complidora podrà instar, mitjançant incident concursal, a dur a terme la resolució del contracte, fins i tot quan aquest incompliment hagués estat anterior a la declaració del Concurs. En aquest cas, la part incomplidora es compromet a aplanar-se a la petició d’acció resolutòria de la part que insti a dur a terme l’incident concursal. No obstant això, en cas que sigui declarada l’obligatorietat del compliment del contracte pel que fa a l’interès del Concurs, la part declarada en Concurs admet que seran amb càrrec a la massa i de pagament immediat totes les prestacions degudes, tant les anteriors com les posteriors a la declaració del Concurs.

 

 1. TERMINACIÓ DEL CONTRACTE

Són causes de terminació del present Contracte:

1.- L’acord mutu entre les parts.

2.- Els supòsits d’impossibilitat de tramitar l’accés a la xarxa de distribució segons els termes establerts en la Condició General 3a.

3.- Per expiració del temps inicial d’aquest o de qualsevol de les pròrrogues, si les Parts haguessin manifestat la seva voluntat de no renovar-lo d’acord amb les disposicions de les Condicions Generals 3a i 5a.

4.- Els supòsits d’impossibilitat legal o per causes imputables al Client de tramitar la suspensió de subministrament.

5.- La modificació de les condicions del Contracte per part del Comercialitzador als termes establerts a la Condició General 5a i 9a.

6.- La comunicació expressa pel Client en el termini de catorze (14) dies naturals des de la signatura del present Contracte, de conformitat amb les disposicions de la Condició General 21a.

7.- La no comunicació per part del Client al Comercialitzador de la situació d’insolvència o de declaració de concurs, de conformitat amb el estableix la Condició General 13a.

8.- Per l’exercici per qualsevol de les Parts de la facultat de resolució deguda a l’incompliment de qualsevol obligació que dimani del Contracte. En el supòsit de resolució del Contracte per impagament, el Client estarà obligat a abonar a la Comercialitzadora les quantitats degudes juntament amb els interessos de demora pactats i els establerts legalment, si escau, la indemnització corresponent i qualsevol altra quantitat derivada del Contracte.

 

 1. CESSIÓ

15.1.- El Client podrà traspassar el contracte quan estigui al corrent de les quantitats facturades mitjançant presentació per escrit de la sol·licitud de canvi de titularitat amb la signatura del nou titular. La cessió quedarà condicionada a l’acceptació del Comercialitzador, que serà qui gestionarà davant l’Empresa Distribuïdora la regularització del Contracte ATR, a l’efectivitat del qual quedarà condicionat el traspàs esmenat.

15.2.-El Comercialitzador podrà cedir total o parcialment el Contracte així com els drets i les obligacions que en dimanin a qualsevol entitat participada, vinculada o que sigui la successora i que en un futur pugui prestar els serveis objecto d’aquest Contracte, fet pel qual quedarà obligada a comunicar-ho fefaentment al Client.

 

 1. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

16.1.- El present Contracte de Subministrament estarà regit per les estipulacions contingudes en aquest i per la normativa vigent a cada moment, especialment segons les disposicions de la legislació del Sector d’Hidrocarburs.

16.2.- En cas que una o més estipulacions contingudes al present Contracte siguin considerades nul·les, invàlides o inexigibles, la validesa i exigibilitat de la resta de les estipulacions no estarà afectada o perjudicada de cap manera.

16.3.- En cas que tingui lloc qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació, l’aplicació o l’execució del present Contracte, el Comercialitzador, amb la renúncia expressa pel que fa a un altre fur que li pogués correspondre, seran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del lloc en el qual tingui lloc el subministrament.

 

17.- CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA

17.1. En cas de contractació electrònica o telefònica, el Client queda informat i declara conèixer les Condicions Particulars i Generals del Servei per al desenvolupament del Contracte.

En compliment de l’establert a la normativa vigent (Llei 34/2002 de Serveis de la Societat i RDL 1/2007), tant el Comercialitzador com el Client acorden atorgar plena validesa jurídica al consentiment expressat mitjançant les claus i/o els codis de seguretat facilitats segons els termes que indicats per ser emprats, de manera que en permetin la identificació personal.

17.2. En cas de contractació telefònica o electrònica dels Serveis indicats a les Condicions Particulars, quan el Client s’hagi posat en contacte directament amb el Comercialitzador, i hagin sigut iniciats els procediments d’enregistrament o de registre en format de característiques similars pel Comercialitzador, les presents Condicions -Particulars, Generals i Annexos- que conformen el Contracte i que són remeses tindran la consideració de confirmació documental del consentiment prèviament atorgat d’acord amb les disposicions del RDL 1/2007. A aquest efecte, el present Contracte serà entès com a perfeccionat des del moment de l’enregistrament o del registre del consentiment sense necessitat que sigui validat amb la signatura del Client i/o devolució d’una còpia dels documents citats. Tot això sense perjudici del dret de desistiment que assisteix el Client.

17.3.- En cas que el Comercialitzador s’hagi posat en contacte directament amb el Client, aquest només quedarà vinculat una vegada hagi acceptat l’oferta mitjançant la seva signatura o mitjançant l’enviament de l’acord per escrit (paper, correu electrònic, fax o SMS). Tot això sense perjudici del dret de desistiment que assisteix el Client.

 

 1. COMUNICACIONS

18.1. En el cas que, com a conseqüència de la perfecció, execució i/o desenvolupament del present contracte, calgui la comunicació o notificació de qualsevol circumstància entre les Parts (incloses les relacionades amb la gestió del cobrament), aquestes acorden que seran plenament vàlides les efectuades a través de la factura de subministrament energètic, per correu ordinari o electrònic, per mitjans telefònics o telemàtics (incloent-hi SMS i/o claus d’identificació i altres elements de seguretat que puguin ser facilitats pel Comercialitzador). A aquest efecte, les notificacions o les comunicacions del Comercialitzador seran dirigides a l’adreça, el telèfon i/o el correu electrònic facilitats pel Client a les Condicions Particulars. D’altra banda, el Client podrà dirigir-se a l’adreça, trucar al telèfon y/o enviar un correu electrònic, els quals estan indicats en la Condició General 20a. Si qualsevol de les Parts canviés d’adreça postal o electrònica o de número de telèfon durant la vigència del present Contracte, estarà obligada a comunicar a l’altra Part aquest canvi per actualitzar-lo, i la part assumirà l’incompliment de qualsevol conseqüència jurídica derivada d’aquest incompliment.

18.2.- En el cas que el Client s’hagi donat d’alta a l’Oficina Virtual del Client que hi posa el Comercialitzador a la seva disposició, les Parts acorden dotar d’eficàcia jurídica i plena validesa les notificacions o les comunicacions efectuades a través d’aquesta plataforma.

 

 1. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

A l’efecte de les disposicions de la normativa vigent relativa a tractaments de dades de caràcter personal, el Comercialitzador es compromet al compliment del seu deure de guardar secret pel que fa a les dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures legalment previstes i necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte a tot moment de l’estat de la tecnologia aplicable.

El Client queda informat de totes les qüestions relacionades amb el tractament de les dades de caràcter personal, que voluntàriament ha facilitat al Comercialitzador mitjançant la signatura de l’Annex que acompanya el present Contracte.

 

 

 1. SERVEI DE RECLAMACIONS

Hi ha un servei d’atenció a les reclamacions, queixes, sol·licituds d’informació o comunicacions de qualsevol incidència en relació al servei contractat que el Client podrà canalitzar o bé a través del seu agent instal·lador o bé a través dels canals de Feníe Energía següents:

– www.fenieenergia.es. A través de la pàgina web podrà ser enviat mitjançant un formulari.

– Adreça de correu: clientes@fenieenergia.es

– Telèfon d’atenció de reclamacions, disponible tots els dies de l’any, les 24h: 900 21 54 70.

– Fax: 91 631 33 15

– Mitjançant escrit dirigit al Departament de Reclamacions, C/Jacinto Benavente 2B Planta Baixa (Tripark Business Center), 28.232, Las Rozas de Madrid.

Tota reclamació rebuda és registrada als nostres sistemes informàtics i el Client pot sol·licitar-ne informació sobre l’estat mitjançant qualsevol dels canals indicats.

FENIE ENERGIA, S.A. es compromet a contestar totes les reclamacions en un període no superior a un mes des de la presentació. Aquesta contestació està centrada a informar el Client sobre les accions que dutes a terme o que seran dutes a terme per solucionar la incidència objecte de la reclamació. La contestació no implica necessàriament la solució de la incidència, ja que en moltes ocasions pot requerir accions en les quals el temps superi el termini fixat per a la contestació.

 

 1. INFORMACIÓ SOBRE L’EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT

21.1.- Dret de desistiment: Com a consumidors, a l’efecte del RDL 1/2007 o de la norma que el substitueixi, teniu dret a desistir del present contracte en un termini de catorze (14) dies naturals des del dia de la formalització, sense necessitat de justificació. Per exercir aquest dret, haureu de notificar a Feníe Energía, a l’adreça que figura a continuació, la vostra decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca. Podreu utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a la pàgina següent, encara que usar-la no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, només ha de ser enviada la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret abans que venci el termini corresponent

21.2.- Conseqüències del desistiment: Si heu sol·licitat que el subministrament de gas comenci durant el període de desistiment, ens abonareu un import proporcional a la part ja prestada del servei al moment en què en comuniqueu el desistiment, en relació amb l’objecte total del contracte.

 

 1. INFORMACIÓ SOBRE MESURES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Segons les disposicions del RD 1085/2015, el Comercialitzador informa al Client que podrà obtenir informació sobre mesures d’eficiència energètica, als organismes següents:

– Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC): Alcalá, 47. 28014 Madrid. Pàgina web: www.cnmc.es.

– Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de la Energia (IDAE): C/Madera, 8. 28004 Madrid. Pàgina web: www.idae.es.

– Organisme competent de la vostra Comunitat Autònoma.

 

 1. POBRESA ENERGÈTICA

El Client manifesta que no es troba en situació de pobresa energètica, vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social.

En cas contrari, el Client s’obliga i és l’únic responsable de recaptar de l’Administració competent la documentació corresponent per acreditar-ne la situació, així com a facilitar-la i posar-la en coneixement del Comercialitzador, el qual estarà eximit de tota responsabilitat en cas d’incompliment.

 

 1. MISCEL·LÀNIA

23.1.- El Client, al moment de la subscripció del present Contracte, consent expressament que el Comercialitzador pugui remetre per qualsevol mitjà, entre d’altres, electrònics, informàtics i/o convencionals, informació comercial dels productes i dels serveis comercialitzats pel Grup i per filials o tercers.

23.2.- Així mateix, el Client consent expressament que el Comercialitzador pugui reproduir, utilitzar i/o difondre el seu nom i/o la seva imatge en qualsevol activitat publicitària i/o promocional com a cas d’èxit energètic, i atorgar una llicència mundial i gratuïta, tot això en qualsevol mitjà (incloent-hi amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, l’explotació a través d’Internet, Internet per a telefonia mòbil o xarxes socials), i sense que aquestes activitats li confereixin cap dret de remuneració o benefici. No obstant això, el Comercialitzador es posarà en contacte prèviament amb el Client.

23.3- El Comercialitzador informa que el Client podrà revocar quan vulgui el consentiment pel que fa a l’enviament de comunicacions comercials o a la cessió de dades mitjançant comunicació escrita a Feníe Energía, S.A., domiciliada a l’efecte de comunicacions al carrer Jacinto Benavente 2B Planta Baixa (Tripark Business Center), 28.232, Las Rozas de Madrid o per correu electrònic a l’adreça: clientes@fenieenergia.es, adjuntant fotocòpia del DNI, del passaport o de qualsevol altre document identificatiu, i els poders suficients del representant interessat.