Coneixeu la vostra factura

Tarifa 2.0

1
tanca

1 Dades del client

Hi apareixen les dades del titular del contracte, la tarifa, les dades de l’empresa distribuïdora de la vostra zona i el CUPS* (Codi universal de punt de subministrament, que és com el DNI del punt de subministrament).

*Encara tens dubtes sobre el CUPS i la teva tarifa contractada?  Feu clic aquí!

2
tanca

2 Resum de la factura

Les dades més importants de la factura, com ara la data i el període de facturació, el número de factura i de contracte i, fins i tot, la validesa del contracte.

*Sabeu quina tarifa teniu contractada? És la que millor s’adapta a les vostres necessitats? Feu clic aquí!

3
tanca

3 Cos de la factura

S’hi mostren tots els consums del client i es diferencien en:

Terme d’energia:
és la part variable de la factura. El seu import depèn del consum realitzat (que és la dada que podeu veure amb la unitat kWh).

El preu total de Feníe Energía és el resultat de la suma del “Preu Peatge”, “Preu Càrrecs” i “Preu Cost Energia”, i el “Preu Peatge” i “Preu Càrrecs” seran parts de la factura regulades per la Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC) i pel Govern, respectivament.
Vols saber-ne més sobre peatges i càrrecs? Feu clic aquí!
Terme de potència:
és la part fixa de la factura i és proporcional als dies de consum a què correspon la factura.

L’import es calcula multiplicant la potència contractada pels “Preu Peatge” i “Preu Càrrecs” pel nombre de dies de factura. Com Feníe Energía no addiciona cap sobrecost al preu del peatge i dels càrrecs, tot el que es factura per terme de potència són costos regulats que estan fixats per la CNMC i el Govern.

Atenció, moltes ofertes que us podeu trobar al mercat sí que tenen un preu superior al terme de potència!

Energia reactiva:
en el cas en què el consum d’energia reactiva de la instal·lació sigui superior a un llindar establert pel Govern, hi ha una penalització regulada a causa d’aquest excés.

 

*Teniu consums d’energia reactiva i no sabeu per què? Voleu saber què és l’energia reactiva?  Feu clic aquí!
Impost elèctric: és de tipus especial, s’aplica sobre tots els conceptes energètics de la factura (el lloguer de l’equip de mesura no es veu afectat per aquest impost). 5,11269632 per cent, segons la legislació (Llei 28/2014).

Lloguer de l’equip de mesura: en cas que el comptador sigui propietat de la distribuïdora, aquesta distribuïdora cobra un preu pel lloguer del comptador, que es transmet al client a través de la factura; la comercialitzadora (Feníe Energía) ho cobra al client i ho paga a la distribuïdora.

IVA

4
tanca

4 Dades de pagament

Especifica la data del càrrec i el número de compte on es carregarà la factura.

5
tanca

5 Zona de contacte

S’hi mostren les dades de contacte per a l’atenció de qualsevol consulta del contracte i l’atenció de reclamacions. I el telèfon d’atenció de la distribuïdora de la vostra zona, en cas que tingueu una avaria.

6
tanca

6 Resum de la darrera lectura

Quadre resum amb el consum de la darrera factura que es calcula com la diferència entre la lectura actual i la lectura anterior (ambdues proporcionades per l’empresa distribuïdora de la vostra zona). També s’hi informa sobre el tipus de lectura (visual, estimada, per telemesura, etc.).

*Si no sabeu per què el vostre consum ha augmentat, potser us interessa la nostra eina Sigue+e. Feu clic aquí!

“Peatges i càrrecs d’energia i de potència: són els imports corresponents del terme d’energia i de potència que s’abonen a les empreses distribuïdores per cobrir els costos del sistema elèctric. Són costos regulats per la CNMC i el Govern.

“Maxímetre” és el valor de la màxima potència utilitzada en la instal·lació durant el període que s’està facturant. No tots els subministraments disposen de maxímetre, de manera que pot ser que en la vostra factura no hi hagi cap valor informat.

*Si voleu saber més sobre maxímetres o ICP, feu clic aquí!

7
tanca

7 Consum històric

Formada per dues gràfiques, la primera expressa el consum del punt de subministrament en l’últim any. La gràfica en forma de formatge explica la destinació dels impostos, peatges i càrrecs recaptats a la factura

8
tanca

8 Origen i impacte ambiental de l'electricitat consumida

Explica, en termes de percentatges, la producció elèctrica espanyola i les fonts energètiques de què prové, i quina és la petjada de carboni per kWh consumit.

Tarifa 3.0

1
tanca

1 Dades del client

Hi apareixen les dades del titular del contracte, la tarifa, les dades de l’empresa distribuïdora de la vostra zona i el CUPS* (Codi universal de punt de subministrament, que és com el DNI del punt de subministrament).

*Encara teniu dubtes sobre què és el CUPS?  Feu clic aquí!

2
tanca

2 Resum de la factura

Les dades més importants de la factura, com ara la data i el període de facturació, el número de factura i de contracte i, fins i tot, la validesa del contracte.

*Sabeu quina tarifa teniu contractada? És la que millor s’adapta a les vostres necessitats? Feu clic aquí!

3
tanca

3 Cos de la factura

S’hi mostren tots els consums del client i es diferencien en:

a) Terme d’energia:
és la part variable de la factura. El seu import depèn del consum realitzat (que és la dada que podeu veure amb la unitat kWh).
El preu total de Feníe Energía és el resultat de la suma del “Preu Peatge”, “Preu Càrrecs” i “Preu Cost Energia”, i el “Preu Peatge” i “Preu Càrrecs” seran parts de la factura regulades per la Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC) i pel Govern, respectivament.
En funció del mes, els diversos períodes de facturació es veuran reflectits com a P1, P2, P3…P6, i a cadascun s’hi apliqués els peatges, el càrrecs i el cost de l’energia contractat per a cada període. Cadascun d’aquests fa referència a una franja horària diferent (es correspon exactament amb els períodes del terme de potència).
Si voleu saber més sobre els diferents períodes, feu clic aquí!
Voleu saber més sobre peatges? Feu clic aquí!

b) Terme de potència:
és la part fixa de la factura i és proporcional als dies de consum a què correspon la factura.
L’import es calcula multiplicant la potència contractada pels “Preu Peatge” i “Preu Càrrecs” pel nombre de dies de factura. Com Feníe Energía no addiciona cap sobrecost al preu del peatge i dels càrrecs, tot el que es factura per terme de potència són costos regulats que estan fixats per la CNMC i el Govern.
Tots els mesos, els diversos períodes de facturació es veuran reflectits com a P1,P2, P3… P6, a cadascun correspon un peatge i un càrrec diferent per a cada franja horària (es correspon exactament amb els períodes del terme d’energia).
Si voleu saber més sobre els diferents períodes, feu clic aquí!

c) Energia reactiva:
en el cas en què el consum d’energia reactiva de la instal·lació sigui superior a un llindar establert pel Govern, hi ha una penalització regulada a causa d’aquest excés.
*Teniu consums d’energia reactiva i no sabeu per què? Voleu saber què és l’energia reactiva? Feu clic aquí!
d) Impost elèctric: és de tipus especial, s’aplica sobre tots els conceptes energètics de la factura (el lloguer de l’equip de mesura no es veu afectat per aquest impost).
La base imposable és d’1,05113 i el tipus impositiu, del 4,864 %, d’acord amb la legislació (Llei 38/1992).

e) Lloguer de l’equip de mesura:
en cas que el comptador sigui propietat de la distribuïdora, aquesta distribuïdora cobra un preu pel lloguer del comptador, que es transmet al client a través de la factura; la comercialitzadora (Feníe Energía) ho cobra al client i ho paga a la distribuïdora.

f) IVA

4
tanca

4 Dades de pagament

Especifica la data del càrrec i el número de compte on es carregarà la factura.

5
tanca

5 Zona de contacte

S’hi mostren les dades de contacte per a l’atenció de qualsevol consulta del contracte i l’atenció de reclamacions. I el telèfon d’atenció de la distribuïdora de la vostra zona, en cas que tingueu una avaria.

6
tanca

6 Resum de la darrera lectura

Quadre resum amb el consum de la darrera factura que es calcula com la diferència entre la lectura actual i la lectura anterior (ambdues proporcionades per l’empresa distribuïdora de la vostra zona). També s’hi informa sobre el tipus de lectura (visual, estimada, per telemesura, etc.).

*Si no sabeu per què el vostre consum ha augmentat, potser us interessa la nostra eina Sigue+e. Feu clic aquí!

“Peatges i càrrecs d’energia i de potència: són els imports corresponents del terme d’energia i de potència que s’abonen a les empreses distribuïdores per cobrir els costos del sistema elèctric. Són costos regulats per la CNMC i el Govern.

“Maxímetre” és el valor de la màxima potència utilitzada en la instal·lació durant el període que s’està facturant. No tots els subministraments disposen de maxímetre, de manera que pot ser que en la vostra factura no hi hagi cap valor informat.

*Si voleu saber més sobre maxímetres o ICP, feu clic aquí!

7
tanca

7 Consum històric

Formada per dues gràfiques, la primera expressa el consum del punt de subministrament en l’últim any. La gràfica en forma de formatge explica la destinació dels impostos, peatges i càrrecs recaptats a la factura

8
tanca

8 Origen i impacte ambiental de l'electricitat consumida

Explica, en termes de percentatges, la producció elèctrica espanyola i les fonts energètiques de què prové, i quina és la petjada de carboni per kWh consumit.


Torna enrere