Energia

mundo_productoresA Feníe Energía representem el mercat d’instal·lacions productores d’electricitat mitjançant energies renovables, cogeneració i residus. Representem els nostres clients davant els diferents organismes, com ara REE, OMIE i la CNMC, i els oferim l’assessorament i el coneixement dels nostres agents energètics sobre el sector.

Fotovoltaica / Minihidràulica / Cogeneració / Biomassa / Biogàs / Altres

 • Assumim el 100 % dels desviaments*
 • Fem la previsió de la producció.
 • Ens fem càrrec de la liquidació de mercat, de la facturació i del pagament.
 • Posarem a la vostra disposició informes de producció mensuals.
 • Disposareu d’una empresa creada per instal·ladors que vetlla per la rendibilitat de les vostres instal·lacions.
 • Gaudireu de la cobertura d’un equip de professionals orientats al client i amb una filosofia basada en la qualitat del servei, amb disponibilitat total les 24 hores.
 • Tindreu la proximitat de la confiança del vostre agent per resoldre tots els vostres dubtes.
 • Disposareu d’una web del client on podreu consultar en tot moment els contractes, les factures i els informes de producció corresponents.
 • El cost del servei és de 0,9 €/MWh abocats a la xarxa des del primer kW.*

*Només fotovoltaica

més informació

Monitoratge

Voleu saber quanta energia produeix la vostra planta? Amb la nostra solució de monitoratge d’energia, Sigue+e, podeu obtenir informació sobre el funcionament de la vostra planta de producció.

Més informació

Telemesura en temps real TTR i centre de control CC.

Feníe Energía ofereix la possibilitat de contractar el servei de TTR i CC perquè totes les plantes productores d’energia puguin complir el que disposa l’article 7 del RD 413/2014, on es preveu que:

 • La planta o agrupació la potència nominal de la qual sumi entre 1 MW i 5 MW necessitarà TTR.
 • La planta o agrupació la potència nominal de la qual sigui superior a 5 MW (a les Illes Canàries i a les Balears es necessitarà més de 500 kW) necessitarà CC.

Més informació

Normativa actual

Mostra la normativa

Coneixeu la vostra factura

Més informació

Garanties d'origen

Més informació

Sabíeu que...?

1. Quan cobra un productor?

L’import de la factura s’ha d’abonar en el termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de la data en què la CNMC liquida la retribució específica a Fenie Energía. L’abonament té lloc aproximadament en els últims dies del segon mes a partir del mes de producció. Per exemple, si el mes de producció és gener, el pagament s’efectuaria aproximadament a finals de març.

2. Quins conceptes cobra un productor?

El Reial decret 413/2014 estableix en el títol IV un règim retributiu específic per a instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant energies renovables, cogeneració i residus. Aquest règim retributiu està format per:

 • Un terme retributiu per potència nominal de la instal·lació anomenat “retribució a la inversió” Rinv (€/MW).
 • Un terme retributiu per energia venuda anomenat “retribució a l’operació” Ro (€/MWh)

A més del règim retributiu específic, les instal·lacions cobrarien una “retribució del mercat”, que es compon de la venda hora a hora de la producció en el mercat (pool).

3. Què són les hores equivalents? Què passa quan s’acaben?

Les hores equivalents que ha produït una instal·lació es calculen dividint l’energia generada (kWh) entre la potència nominal de la instal·lació (kW).

L’Ordre IET/1045/2014 estableix un llindar d’hores equivalents per sota del qual el productor no cobraria cap règim retributiu. Al seu torn, també estableix un nivell d’hores mínim i un de màxim.

 • Si el nombre d’hores de funcionament està entre el llindar i el mínim, es penalitzarà el règim retributiu mitjançant un coef. d.
  d =
  on:
  Nhinst: nombre d’hores anuals equivalents de la instal·lació
  Uf: llindar d’hores de funcionament en un any
  Nhmin: nombre d’hores anuals mínimes de funcionament
 • Si està entre el mínim i el màxim, es cobrarà el règim retributiu.
 • Si supera el màxim, el productor només cobrarà l’energia al preu de mercat i la retribució a la inversió.
4. Quan es fa el canvi de representant? En fer-ne el canvi, puc quedar-me sense cobrar algun mes?

L’inici de la representació de mercat d’una instal·lació sempre es fa el dia 1 d’un mes. Els períodes anteriors sempre els ha de facturar el representant anterior, de manera que no us quedareu sense cobrar en cap mes.

5. Com afecta la variació del coeficient de cobertura una vegada que es canvia de comercialitzadora?

Atès que a partir de 2014 s’ha començat a aplicar el coeficient de cobertura, si us canvieu de representant, rebreu dues liquidacions, una per part del representant anterior a nosaltres, on us aniran liquidant (amb el coeficient de cobertura de cada mes) els mesos anteriors al canvi, i una altra liquidació per part nostra, que començarà a partir del mes en què us canvieu amb nosaltres fins que acabi l’any en curs.

6. Què es necessita per fer un canvi de representant?

Necessitem la documentació següent abans del dia 10 d’un mes per iniciar la representació el dia 1 del mes següent:

 • Contracte signat pel titular de la instal·lació.
 • Poder notarial, original o còpia simple de la notaria, del titular de la instal·lació a favor de Fenie Energía, amb capacitat de representació segons el model proporcionat per Fenie Energía.
 • Factura escanejada de la instal·lació amb el vostre representant de mercat anterior.
7. Qui llegeix el comptador?

Pot ser l’Empresa distribuïdora de la zona o Red Eléctrica de España, segons la potència nominal de la instal·lació:

 • Per a instal·lacions amb potència nominal inferior a 450 kW, l’encarregat de la lectura ha de ser l’Empresa distribuïdora de la zona.
 • Red Eléctrica (REE) és la responsable de la lectura en instal·lacions amb una potència nominal superior a 450 kW.