Coneixeu la vostra factura

Factura de productores

1
tanca

1 Paràmetres retributius

De conformitat amb la normativa vigent, una instal·lació es cataloga amb una IT. Depenent de la IT, es rebrà una Retribució a la inversió (Rinv) i una Retribució a l’operació (Ro).

2
tanca

2 Límit horari

Nombre hores funcionament: el nombre d’hores equivalent que ha produït la instal·lació. En el cas de l’exemple, és una hora equivalent quan la instal·lació ha produït 100kWh, ja que la potència nominal és 100kW.

Llindar de funcionament: nombre d’hores equivalents mínimes per rebre retribució.

Coeficient d: És el coeficient que, en funció de les hores de funcionament, determina la quantitat de Retribució específica a cobrar*.

d<1 d = (Nhinst – Uf)/(Nhmin – Uf)

*La fórmula que apareix aquí és la que s’aplica al desembre, per a la resta de l’any, cal fer un control trimestral; si no es compleix, fins al següent control, hi haurà un d inferior a 1 o, fins i tot, a zero, i caldrà retornar la part de la retribució específica rebuda de més
On:
Nhinst: nombre d’hores de funcionament de la instal·lació

Uf: llindar d’hores de funcionament en un any

Nhmin: nombre d’hores anuals mínimes de funcionament

Nombre hores mínim: Hores equivalents que una planta ha de tenir per a percebre el 100% de la retribució d=1

Nombre hores màxim: quan se sobrepassin aquestes hores equivalents, la instal·lació deixarà de cobrar Ro, i únicament cobrarà Ri i Ro

3
tanca

3 Liquidació CNMC

Energia activa en KWh: L’energia produïda en el període de temps indicat

Energia limitada (kWh): Volum d’energia de la producció total d’aquest mes que té dret a Ro.

E/R: Lectura real o estimada

Rinv: Retribució a la inversió. Quantitat fixa que es percep tots els mesos, independent de la producció = Potència nominal * valor Rinv

Ro: Retribució a l’operació. Quantitat variable depenent de la producció de cada mes = Energia Limitada * valor Ro.

R Específica: Rinv + Ro.

4
tanca

4 Retribució de mercat

PMP preu mitjà ponderat de l’energia produïda venuda en el mercat.

Mercat total que rep per l’energia produïda venuda en el mercat durant aquest mes = Energia Activa * PMP.

 

5
tanca

5 Mesos

M: Mes de producció d’aquesta factura.

M-4: Liquidació de fa quatre mesos.

M-11: Liquidació de fa onze mesos.

6
tanca

6 Retribucions totals

Coeficient de cobertura: Percentatge que indica la diferència entre els ingressos i les despeses del sistema. El govern el calcula cada mes.

Específica 2019 (sense coeficient): Suma de R Específica x d en M + diferència M-4 + Diferència M-11. Això és el que la CNMC pagaria aquest mes i no hi hagués el Coeficient de cobertura.

Total R. Específica 2019 (amb coeficient): Pagament mensual CNMC amb Coeficient de cobertura aplicat.

Total R. Específica: Total retribució CNMC AAAA (amb coeficient).

TOTAL RETRIB MERCAT: Total retribució mercat (M) + diferència M-4 + diferència M-11.

BASE IMPOSABLE: Total liquidació CNMC + TOTAL RETRIBUCIÓ MERCAT.

TOTAL FACTURA: BASE IMPOSABLE + IVA.

7
tanca

7 Liquidacions exercici any en curs

D’on prové el TOTAL LIQUIDACIÓ CNMC de 2.695,68 €?

TOTAL LIQUIDACIÓ CNMC (G)
Es calcula en base a la fórmula següent (G) = (F x E) – (D – C + A) on:
(F) És el total de la suma de les retribucions que hauria d’haver cobrat fins a aquest moment, si no hi ha el coeficient. En el nostre exemple 74.545,12 €
(E) És el coeficient de cobertura aplicat en cada mes. En el nostre exemple per a la liquidació de novembre 83,3577592521%

(D) Suma dels pagaments que ja s’han fet els mesos anteriors (gener, febrer, març… octubre) en el nostre exemple: gener 0,00 € + febrer 1.763,04 € …= 57.614,47 €

(C) Cobraments acumulats. 0 €.
(A) Cobraments més nets duts a terme en la liquidació M-1. En el nostre exemple és zero per a aquest mes.

(G) = (F x E) – (D – C + A)=(74.545,12 € x 83,3577592521%) – (57.614,47 € – 0 € + 0 €) = 4.524,67 €

En l’exemple, el productor hauria d’haver rebut una retribució de 38.916,23 €, però considerant que el govern està aplicant el coeficient de cobertura, el productor realment ha rebut 74.545,12 € (gener 0,00 € + febrer 1.763,04 €…), la resta es liquidarà en els mesos següents conforme vagi augmentant el coef. de cobertura, i es completarà el pagament quan abasti el 100%.

8
tanca

8 Avisos

Legislació i normativa vigent i informació sobre preu de mercat


Torna enrere