Coneixeu la vostra factura

Factura de productores

1
tanca

1 Paràmetres retributius 2014-2016

D’acord amb el nou RD 413/2014, una instal·lació es cataloga amb una IT. Depenent de la IT, es rebrà una Retribució a la inversió (Rinv) i una Retribució a l’operació (Ro).

2
tanca

2 Límit horari

Nre. d’hores de funcionament: el nombre d’hores equivalents que porta la instal·lació. En el cas de l’exemple, és una hora equivalent quan la instal·lació ha produït 100 kWh, ja que la seva potència nominal és de 100kW.

Llindar de funcionament: nombre d’hores equivalents mínimes per rebre retribució.

Coeficient d: és el coeficient que, en funció de les hores de funcionament, determina la quantitat de retribució específica que cal cobrar*.

d<1 d = (Nhinst – Uf)/(Nhmin – Uf)

* La fórmula que es mostra aquí és la que s’aplica al desembre; per a la resta de l’any, el que es fa és un control trimestral; si no el compliu, fins al següent control tindreu un d inferior a 1 o fins i tot a zero, i haureu de tornar la part de la retribució específica que hàgiu rebut de més.
On:
Nhinst: nombre d’hores de funcionament de la instal·lació
Uf: llindar d’hores de funcionament en un any
Nhmin: nombre d’hores anuals mínimes de funcionament

Nre. mínim d’hores: hores equivalents que una planta ha de tenir per percebre el 100 % de la retribució d=1

Nre. màxim d’hores: quan se sobrepassen aquestes hores equivalents, la instal·lació deixarà de cobrar Ro i només cobrarà Ri i Rm.

 

3
tanca

3 Liquidació CNMC

Energia activa en KWh:
L’energia produïda en el període de temps indicat.

Energia limitada kWh:
Quina quantitat de la producció total d’aquest mes té dret a Ro.

E/R:
Lectura real o estimada

Rinv:
Retribució a la inversió. Quantitat fixa que es percep cada mes, independentment de la producció. Depèn de la potència nominal.

Ro:
Retribució a l’operació. Quantitat variable depenent de la producció de cada mes.

R Específica:
Rinv + Ro

 

4
tanca

4 Retribució de mercat

PMP preu mitjà ponderat de la vostra energia produïda venuda en el mercat

R. mercat total que rebeu per la vostra energia produïda venuda en el mercat durant aquest mes = Energia activa * PMP

 

5
tanca

5 Mesos

M: mes de producció d’aquesta factura

M-3: liquidació de fa dos mesos

Aquesta línia es refereix a allò que us van facturar en la factura d’oct15 (M)

M-3 d’oct15: com que en oct15 la lectura va ser real, aquesta 2a línia coincideix amb la 1a. Si la lectura hagués estat estimada, les dades serien diferents i hi hauria una liquidació. Diferència M-3.

M-11: liquidació de fa 10 mesos

Aquesta línia es refereix a allò que us van facturar en la factura de feb15

M-3 de feb15: aquesta línia es refereix a la liquidació M-3 que hi va haver de feb15; igual que en M-3, si les lectures són reals coincidiran les quantitats i, en cas contrari, hi hauria una lectura diferent.

M-11 de feb15: en el cas que en M de feb15 o M-3 de feb15 la lectura hagués estat estimada, hi hauria una tercera liquidació M-11 per a regularitzar la situació. Diferència M-11.

 

6
tanca

6 Retribucions totals

RETRIB. CNMC 2015 (sense coeficient): suma d’R específica x d en M + diferència M-3 + diferència M-11. Això és el que la CNMC us pagaria aquest mes si no existís el Coeficient de cobertura.

Total retribució CNMC 2015 (amb coeficient): mireu la pàgina següent de la factura.

Coeficient de cobertura: coeficient que indica la diferència entre els ingressos i les despeses del sistema. El Govern ho calcula cada mes.

TOTAL LIQUIDACIÓ CNMC
total retribució CNMC 2015 (amb coeficient)

TOTAL RETRIB. MERCAT
total retrib. mercat (M) + diferència M-3 + diferència M-11.

BASE IMPOSABLE
total liquidació CNMC + TOTAL RETRIB. MERCAT

TOTAL FACTURA
BASE IMPOSABLE + IVA

7
tanca

7 Total de la liquidació CNMC

D’on surt el TOTAL DE LIQUIDACIÓ CNMC de 2.695,65 €?

TOTAL LIQUIDACIÓ CNMC (G)
Es calcula sobre la base de la fórmula següent: (G) = (F x E) – (D – C + A), on:
(F) És el total de la suma de les retribucions que hauria d’haver cobrat fins aquest moment, si no existís el coeficient. En el nostre exemple, 38.916,23 €
(E) És el coeficient de cobertura aplicat en cada mes. En el nostre exemple, per a la liquidació de novembre 93,4548630027 %
(D) Suma dels pagaments que ja s’han fet els mesos anteriors (gener, febrer, març… octubre) en el nostre exemple: gener 921,16 € + febrer 2.866,07 €… = 33.673,42 €
(C) Cobraments acumulats. 0 €.
(A) Cobraments més compensacions realitzats en la liquidació M-1. En el nostre exemple, és zero per a aquest mes.

(G) = (F x E) – (D – C + A)=(38.916,23 € x 93,4548630027 %) – (36.369,12 € – 33.673,42 € + 0 ) = 2.695,68 €

En l’exemple, el productor hauria d’haver rebut una retribució de 38.916,23 €, però tenint en compte que el Govern està aplicant el coeficient de cobertura, el productor realment ha rebut 33.673,42 € (gener 921,16 € + febrer 2.866,07 €…); la resta es liquidarà en els mesos següents a mesura que vagi augmentant el coeficient de cobertura, i es completarà el pagament quan arribi al 100 %


 Torna enrere