Normativa actual

Normativa actual més rellevant

RD413/2014

RD 413/2014, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/10/pdfs/BOE-A-2014-6123.pdf http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/10/pdfs/BOE-A-2014-6123.pdf