El lloc web www.fenieenergia.es (d’ara endavant, el “Lloc web”) és titularitat de l’empresa FENÍE ENERGÍA, SA (d’ara endavant, “FENÍE ENERGÍA”), amb CIF A-85908036 i domicili social al carrer Jacinto Benavente, 2B, planta baja (Edificio Tripark), 28232, Las Rozas (Madrid), i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 27.814, foli 44, full M-501244.

FENÍE ENERGÍA és una entitat dedicada fonamentalment a la comercialització d’energia i productes energètics, així com a l’assessorament energètic global.

FENÍE ENERGÍA garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que l’Usuari proporcioni al Lloc web i, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i les altres normatives aplicables, us informa que:
a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a FENÍE ENERGÍA s’incorporaran al fitxer “USUARIS DEL WEB”, creat i mantingut sota la responsabilitat de FENÍE ENERGÍA, i que ha estat degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
b) Les dades es recopilen amb les finalitats següents: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les activitats, els productes i els serveis d’aquesta, així com documentació de naturalesa diversa.
c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal, s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per tal d’evitar-ne la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
d) FENÍE ENERGÍA es compromet a protegir la informació confidencial a què tingui accés.
e) FENÍE ENERGÍA no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que poseu a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels que s’especifiquen a l’apartat b) d’aquest document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia o diferent de l’autoritzada pel titular d’aquestes dades.
f) L’Usuari certifica que té més de 14 anys i que, per tant, té la capacitat legal necessària per donar el seu consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb el que estableix aquesta Política de privacitat.
g) L’Usuari pot exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre el tractament de les seves dades personals, així com el dret de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans esmentades, enviant a FENÍE ENERGÍA una carta degudament signada a l’adreça c/ Jacinto Benavente, 2B, planta baja (Edificio Tripark), 28232, Las Rozas (Madrid), on constin clarament les seves dades de contacte i a la qual ha d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI/NIF o d’un document que acrediti la seva identitat.
h) L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes que s’han indicat anteriorment.