Normativa actual

Altas e modificacións

Dereitos

Os dereitos son conceptos cobrados pola distribuidora por levar a cabo unha serie de servizos nun punto de subministración. Estes dereitos van ser facturados pola comercializadora e trasládanse integramente á distribuidora.

Dereitos de acometida:

Son as cantidades a pagar á empresa distribuidora polas actuacións necesarias para atender unha nova subministración ou para a ampliación de potencia dunha xa existente.

Únicos para todo o territorio nacional. Págase segundo as características da subministración. As cantidades a pagar por dereitos de acometida son fixadas polas comunidades autónomas dentro dunha marxe ± 5 % dos dereitos establecidos na orde ministerial, aínda que non sempre as CCAA aplican esta marxe.

Os dereitos de acometida comprenden:

 • Dereitos de extensión: cantidade a pagar polas infraestruturas eléctricas necesarias entre a rede de distribución existente e o primeiro elemento propiedade do solicitante.
 • Dereitos de acceso: cantidade a pagar pola súa incorporación á rede.
 • Dereitos de supervisión de instalacións cedidas: cantidade a pagar pola supervisión de traballos e realización de probas e ensaios previos á posta en servizo de subministracións que opten pola execución directa e posterior cesión das instalacións.

Dereitos de enganche, verificación e actuación en equipos:

 • O enganche: consiste en adaptar electricamente a instalación receptora á rede da empresa distribuidora. No caso de subministracións de temporada, os dereitos de enganche quedarán reducidos ata unha quinta parte dos valores indicados se ao dar novamente tensión á instalación do usuario, esta non sufriu ningunha modificación e só se precisa a manobra dun elemento de corte xa existente.
 • A verificación das instalacións: refírese á revisión e comprobación de que estas se axustan ás condicións técnicas e de seguridade regulamentarias. Non darán lugar ao cobro de dereitos de verificación os aumentos de potencia ata a potencia máxima admisible da instalación recollida no último boletín do instalador.
 • Actuacións nos equipos de medida e control: é a conexión e o precintado dos equipos, así como calquera actuación neles por parte do distribuidor derivada de decisións do consumidor. Os dereitos por actuacións nos equipos de medida e control serán inicialmente os mesmos que os fixados para os dereitos de enganche.

* Para aquelas subministracións nas que sexa necesaria a presentación dun boletín de instalador autorizado, ben sexa por ser a instalación nova ou que nela se efectuase unha reforma, non procederá o cobro por dereitos de verificación. Se para a execución da instalación foi necesaria a presentación dun proxecto e o certificado final de obra, non se esixirá o pagamento de dereitos de verificación.

CIE (certificado instalación eléctrica) ou BIE (boletín de instalación eléctrica)

É un documento oficial emitido por un instalador autorizado, no cal o instalador certifica que a instalación foi executada conforme as normas e en propio documento dos datos da instalación.

Este documento reflicte as características da instalación, a potencia e a calidade desta.

O CIE (BIE) pódese esixir por varios motivos:

 • Para dar de alta unha subministración nova
 • Para un aumento de potencia
 • Porque caducou o último CIE (BIE) (a duración son 20 anos)

Depósito de garantía distribución

Segundo o establecido no artigo 79 do Real Decreto 1955/2000, é a cantidade a entregar, no momento da contratación, por un importe igual á facturación teórica mensual correspondente a cincuenta horas de utilización da potencia.

Táboa de potencias activas normalizadas

 

Intensidade (A) Potencias normalizadas (kW)
Monofásicos Trifásicos
U=127V U=133V U=220V U=230V 3×127/220V 3×133/230V 3×220/380V 3×230/400V
1,5 0,191 0,2 0,33 0,345 0,572 0,598 0,987 1,039
3 0,381 0,399 0,66 0,69 1,143 1,198 1,975 2,078
3,5 0,445 0,466 0,77 0,805 1,334 1,394 2,304 2,425
5 0,635 0,665 0,1 1,15 1,905 1,992 3,291 3,464
7,5 0,953 0,998 1,65 1,725 2,858 2,988 4,936 5,196
10 1,27 1,33 2,2 2,3 3,811 3,984 6,582 6,928
15 1,905 1,995 3,3 3,45 5,716 5,976 9,873 10,392
20 2,54 2,66 4,4 4,6 7,621 7,967 13,164 13,856
25 3,175 3,325 5,5 5,75 9,526 9,959 16,454 17,321
30 3,81 3,99 6,6 6,9 11,432 11,951 19,745 20,785
35 4,445 4,655 7,7 8,05 13,337 13,943 23,036 24,249
40 5,08 5,32 8,8 9,2 15,242 15,935 26,327 27,713
45 5,715 5,985 9,9 10,35 17,147 17,927 29,618 31,177
50 6,35 6,65 11 11,5 19,053 19,919 32,909 34,641
63 8,001 8,379 13,86 14,49 24,006 25,097 41,465 43,648

BOE 74 de 28/03/2006

O Ministerio de Industria e Turismo (Minetur) no 2006 regulou as potencias normalizadas. Todos os novos contratos deben ter unha potencia adecuada á táboa anterior; os usuarios que queiran facer tanto un aumento como unha diminución de potencia deberán elixir entre as diferentes potencias normalizadas da táboa, sempre que sexan subministracións de 15 kW ou menos.

Maxímetros

Os maxímetros están presentes en potencias superiores a 15 kW, miden a potencia máxima nos diferentes períodos de facturación e fano en intervalos de 15 minutos. Tamén poden estar presentes en tarifas de baixa tensión (2.0 ou 2.1) sempre que sexan subministracións ininterrompibles (por exemplo ascensores) ou de socorro (ten que ser concedida esa subministración como ininterrompible a través da distribuidora e o Ministerio de Industria e Turismo).

Grazas á lectura do maxímetro podemos ter varias opcións para facturalas:

 • A lectura do maxímetro é inferior ao 85 % da potencia contratada; cobrarase só o 85 % da potencia
 • A lectura está entre o 85 % e o 105 % da potencia contratada; cobrarase a potencia medida
 • A lectura do maxímetro supera a potencia contratada; cobrarase unha penalización

ICP

É o “Interruptor de Control de Potencia”, a súa función é controlar o máximo de potencia contratada nunha instalación.

O ICP está instalado nun cadro xeral de mando e protección da súa instalación ou integrado nos novos contadores. Como norma xeral, o ICP salta cando a instalación esixe máis potencia da contratada.

CUPS

É a abreviatura de Código Universal de Punto de Subministración, é o “DNI dunha subministración eléctrica ou de gas”, non pode haber dous iguais. Sempre comeza por ES e séguelle unha serie de números e dúas letras que veñen designadas pola empresa distribuidora.

O CUPS sempre ten que aparecer nas facturas, e é necesario para poder cambiar a Fenie Energía.

Peaxes

Serven para remunerar a distribución, o transporte e outros custos regulados pola CNMC e o goberno; as comercializadoras encárganse da recadación e o reparto directo ás distribuidoras de zona e á Rede Eléctrica, segundo corresponda.

Aplícanse sobre o termo fixo (potencia) e sobre o variable (consumo).

Prazos

plazos

Estes prazos son aproximados* e acordes a un “cambio de comercializadora sen cambios”; para calquera outro tipo de contratación (nova subministración, con cambios…), os prazos cambiarán. Para poder resolver todas as súas dúbidas, póñase en contacto co seu Axente enerxético.

* Os prazos poden variar dependendo da distribuidora.

Tipos de contrato

PVPC

O Prezo Voluntario para o Pequeno Consumidor entrou en vigor o 1 de abril de 2014 para substituír a antiga TUR (tarifa de último recurso). O prezo desta tarifa está fixado polo Goberno. O PVPC será o prezo máximo que poderán cobrar todas as comercializadoras de Referencia.

Pódense acoller ao PVPC todas as subministracións que non teñan tensións superiores a 1 kV e con potencia contratada inferior a 10 kW (este tope de potencia pode ser modificado polo Goberno).

Esta modalidade de contratación só a poden dar as CORES (Comercializadoras de Referencia), xa que para poder comercializala hai que ter unha serie de requisitos que establece o Goberno.

O bono social

É unha medida do Goberno para protexer os colectivos máis vulnerables da sociedade. Consta dun desconto fixado polo Goberno sobre a tarifa da PVPC.

As únicas Comercializadoras que poden aplicar o Bono Social son as COR (Comercializadoras de Último Recurso).

Pódense acoller ao Bono Social:

 • Os clientes cunha potencia contratada inferior a 3 kW (automaticamente)
 • Os pensionistas con prestacións mínimas (a solicitude é necesaria)
 • As familias numerosas (a solicitude é necesaria)
 • Os fogares nos cales todos os integrantes da familia estean en situación de desemprego (a solicitude é necesaria)

Tipos de tarifas que se poden contratar no mercado libre

Segundo a potencia contratada na instalación e a súa tensión, unha subministración queda clasificada dentro dunha tarifa ou outra.

As diferentes tarifas que existen no mercado son as seguintes:


Peaje circular 3/2020
2.0TD (P ≤ 15kW)
3.0TD (P > 15kW)
6.1TD (1kV < V ≤ 30kV)
6.2TD (30kV < V ≤ 72,5kV)
6.2TD (30kV < V ≤ 72,5kV)
6.3TD (72,5kV < V ≤ 145kV)
6.4TD
(V > 145kV y conexiones internacionales)

 

Reloxos horarios

O calendario para cada tarifa defínese segundo a circular 3/2020, tanto para a Península como para os territorios de fóra da Península.

Calendarios de tarifas – 2.0TD

 

 

 

Calendarios de tarifas – 3.0TD y 6.0TD