Enerxía

mundo_productoresEn Fenie Energía somos representantes de mercado de instalacións produtoras de electricidade mediante enerxías renovables, coxeración e residuos, e representamos os nosos clientes nos distintos organismos como REE, OMIE e a CNMC. Ofrecendo o asesoramento e o coñecemento do sector dos nosos axentes enerxéticos.

Fotovoltaica/Minihidráulica/Coxeración/Biomasa/Biogás/Outros

 • Asumimos o 100 % dos desvíos*
 • Realizamos a previsión da produción.
 • Encargarémonos da liquidación de mercado e facturación e pagamento.
 • Poremos ao seu dispor informes de produción cada mes.
 • Contará cunha empresa creada por instaladores que vela pola rendibilidade das súas instalacións.
 • Disporá da cobertura dun equipo de profesionais orientados ao cliente e cunha filosofía baseada na calidade do servizo con dispoñibilidade 24 horas.
 • Terá a proximidade da confianza do seu axente para resolver todas as súas dúbidas.
 • Disporá dunha web do cliente na que en todo momento poderá consultar os seus contratos, facturas e informes de produción.
 • O custo do servizo é de 0,9 €/MWh vertidos á rede dende o primeiro kW.*

* Só fotovoltaica.

Máis información

Monitorización

Quere saber canta enerxía produce a súa planta? Coa nosa solución de monitoraxe de enerxía, Sigue+e, pode obter información do funcionamento da súa planta de produción.

Máis información

Telemedida en tempo real TTR e centro de control C.C.

Fenie Energía ofrece a posibilidade de contratar o servizo de TTR e CC para que todas as plantas produtoras de enerxía poidan cumprir o artigo 7 do RD413/2014, no que se especifica:

 • Aquela planta ou agrupación cuxa potencia nominal sume entre 1 MW e 5 MW necesitará T.T.R.
 • Aquela planta ou agrupación cuxa potencia nominal sexa superior a 5 MW (nas Illas Canarias e en Baleares necesitarase máis de 500 kW) necesitará C.C.

Máis información

Normativa actual

Ver normativa

Coñeza a súa factura

Saber máis

Garantías de orixe

Saber máis

Sabía que?

1. Cando cobra un produtor?

O importe da factura será aboado no prazo máximo de 7 días hábiles a contar dende a data na que a CNMC liquida a retribución específica a Fenie Energía. Aproximadamente isto ocorre nos últimos días do segundo mes a partir do mes de produción. Por exemplo, se o mes de produción é xaneiro, o pagamento realizaríase aproximadamente a finais de marzo.

2. Que ocorre se a lectura é estimada? Que son as reliquidacións?

Se o encargado da lectura estimou unha medida dun mes e difire da medida real do contador en posteriores reliquidacións, o produtor recuperaría a súa produción.

Dous meses despois do período de produción (m-1), a CNMC realiza unha segunda liquidación, a Liquidación Provisional Intermedia (m-3) e 10 meses máis tarde do período de produción (m) realiza a Liquidación Provisional Final Primeira (m-11). Ademais destas liquidacións provisionais hai tamén unha reliquidación final. Antes de chegar a este último período poderíanse reclamar as medidas.

3. Que conceptos cobra un produtor?

O Real Decreto 413/2014 establece no seu Título IV un réxime retributivo específico para instalacións de produción de enerxía eléctrica mediante enerxías renovables, coxeración e residuos. Este réxime retributivo está composto por:

 • Un termo retributivo por potencia nominal da instalación chamado “retribución á inversión” Rinv (€/MW).
 • Un termo retributivo por enerxía vendida chamado “retribución á operación” Ro (€/MWh).

Ademais do réxime retributivo específico, as instalacións cobrarían unha “retribución do mercado”; esta retribución componse da venda hora a hora da produción no mercado (pool).

4. Que son as horas equivalentes? Que ocorre cando se acaban?

As horas equivalentes que produciu unha instalación calcúlanse dividindo a enerxía xerada (KWh) entre a potencia nominal da instalación (kW).

A Orde IET/1045/2014 establece un límite de horas equivalentes por debaixo do cal o produtor non cobraría réxime retributivo. Á súa vez tamén establece un nivel de horas mínimo e un máximo.

 • Se o número de horas de funcionamento está entre o límite e o mínimo, penalizarase o réxime retributivo mediante un coef. d.
  d =
  Onde:
  Nhinst: número de horas anuais equivalentes da instalación
  Uf: límite de horas de funcionamento nun ano
  Nhmin: número de horas anuais mínimas de funcionamento
 • Se está entre o mínimo e o máximo, cobrarase o réxime retributivo.
 • Se supera o máximo, o produtor só cobrará a enerxía a prezo de mercado e a retribución á inversión.
5. Cando se realiza o cambio de representante? Ao realizarse o cambio podo quedarme sen cobrar algún mes?

O inicio da representación de mercado dunha instalación sempre se realiza o día 1 dun mes. Os períodos anteriores sempre os facturará o representante anterior, polo que non quedará sen cobrar en ningún mes.

6. Como afecta a variación do coeficiente de cobertura unha vez que se cambia de comercializadora?

Dado que a partir de 2014 comezou a aplicar o coeficiente de cobertura. Se se cambia de representante, vostede recibirá dúas liquidacións: unha por parte do representante anterior a nós, onde lle irán liquidando (co coeficiente de cobertura de cada mes) os meses anteriores ao cambio, e outra liquidación pola nosa parte, que empezará a partir do mes que se cambie con nós ata que acabe o ano en curso.

7. Que se necesita para facer un cambio de representante?

Necesitamos a seguinte documentación antes do día 10 dun mes para iniciar a representación o día 1 do mes seguinte:

 • Contrato asinado polo titular da instalación.
 • Poder notarial, orixinal ou copia simple da notaría, do titular da instalación a favor de Fenie Energía, con capacidade de representación segundo o modelo proporcionado por Fenie Energía.
 • Factura escaneada da instalación co seu antigo representante de mercado.
8. Quen le o contador?

Pode ser a Empresa Distribuidora da zona ou Red Eléctrica de España en función da potencia nominal da instalación:

 • Para instalacións con potencia nominal inferior a 450 kW, o encargado da lectura será a Empresa Distribuidora da zona.
 • Red Eléctrica (REE) é a responsable de lectura en instalacións con potencia nominal superior a 450 kW.