Coñeza a súa factura

Factura de produtores

1
pechar

1 Parámetros Retributivos 2014-2016

Segundo o novo RD 413/2014, unha instalación catalógase cunha IT. Dependendo da IT, recibirase unha Retribución ao investimento (Rinv) e unha Retribución á operación (Ro).

2
pechar

2 Límite horario

Núm. horas funcionamento: o núm. de horas equivalentes que leva a instalación. No caso do exemplo, é unha hora equivalente cando a instalación produciu 100 kWh, xa que a súa potencia nominal é 100 kW

Limiar de funcionamento: núm. de horas equivalentes mínimas para recibir retribución.

Coeficiente d: É o coeficiente que, en función das horas de funcionamento, determina a cantidade de Retribución específica que cobrar*.

d<1 d = (Nhinst – Uf)/(Nhmin – Uf)

* A fórmula que aparece aquí é a que se aplica en decembro, para o resto do ano o que se fai é un control trimestral, se non o cumpre, ata o seguinte control terá un d inferior a 1 ou incluso a cero, polo que terá que devolver a parte da retribución específica que recibira de máis.
Onde:
Nhinst: número de horas de funcionamento da instalación
Uf: limiar de horas de funcionamento nun ano
Nhmin: número mínimo de horas anuais de funcionamento

Núm. horas mínimo: Horas equivalentes que unha planta ten que ter para percibir o 100% da retribución d=1

Núm. horas máximo: cando se superen estas horas equivalentes, a instalación deixará de cobrar Ro para cobrar unicamente Ri e Rm.

3
pechar

3 Liquidación CNMC

Enerxía Activa en KWh:
A enerxía producida no período de tempo indicado.

Enerxía limitada kWh:
Que cantidade da produción total deste mes ten dereito a Ro.

E/R:
Lectura real ou estimada

Rinv:
Retribución ao investimento. Cantidade fixa que se percibe todos os meses, independente da produción. Depende da potencia nominal.

Ro:
Retribución á operación. Cantidade variable dependendo da produción de cada mes.

R Específica:
Rinv + Ro

4
pechar

4 Retribución de Mercado

PMP prezo medio ponderado da súa enerxía producida vendida no mercado

R. Mercado total que recibe pola súa enerxía producida vendida no mercado durante este mes = Enerxía Activa * PMP

5
pechar

5 Meses

M: Mes de produción desta factura

M-3: Liquidación de hai dous meses

Esta liña refírese ao que se lle facturou na factura de out15 (M)

M-3 de out15: Como en out 15 a lectura foi real, esta 2ª liña coincide coa 1ª. Se a lectura fora estimada, os datos serían diferentes e habería unha liquidación. Diferenza M-3.

M-11: Liquidación de hai 10 meses

Esta liña refírese ao que se lle facturou na factura de feb15

M-3 de feb15: Esta liña refírese á liquidación M-3 que houbo en feb15. Igual que en M-3, se as lecturas son reais, coincidirán as cantidades, no caso contrario habería unha lectura diferente.

M-11 de feb15: No caso de que en M de feb15 ou M-3 de feb15 a lectura fora estimada, existiría unha terceira liquidación M-11 para regularizar a situación. Diferenza M-11.

6
pechar

6 Retribucións totais

RETRIB CNMC 2015 (sen coeficiente): Suma de R Específica x d en M + diferenza M-3 + Diferenza M-11. Isto é o que a CNMC lle pagaría este mes se non existise o Coeficiente de Cobertura.

Total Retribución CNMC 2015 (con coeficiente) Ver páxina seguinte da factura.

Coeficiente de cobertura: Coeficiente que indica a diferenza entre os ingresos e os gastos do sistema. O goberno calcúlao cada mes.

TOTAL LIQUIDACIÓN CNMC
total retribución CNMC 2015 (con coeficiente)

TOTAL RETRIB MERCADO
total retrib mercado (M) + diferenza M-3 + Diferenza M-11.

BASE IMPOÑIBLE
total liquidación CNMC + TOTAL RETRIB MERCADO

TOTAL FACTURA
BASE IMPOÑIBLE + IVE

7
pechar

7 Total da liquidación CNMC

De onde vén o TOTAL LIQUIDACIÓN CNMC de 2.695,68 €?

TOTAL LIQUIDACIÓN CNMC (G)
Calcúlase segundo a seguinte fórmula (G) = (F x E) – (D – C + A), onde:
(F) É o total da suma das retribucións que debería ter cobrado ata este momento, se non existise o coeficiente. No noso exemplo, 38.916,23 €
(E) É o coeficiente de cobertura aplicado en cada mes. No noso exemplo para a liquidación de novembro 93,4548630027 %
(D) Suma dos pagos que xa se fixeron nos meses anteriores (xaneiro, febreiro, marzo… outubro) no noso exemplo: xaneiro 921,16 € + febreiro 2.866,07 € …= 33.673,42 €
(C) Cobros acumulados. 0 €.
(A) Cobros máis neteos realizados na liquidación M-1. No noso exemplo, é cero para este mes.

(G) = (F x E) – (D – C + A)=(38.916,23 € x 93,4548630027 %) – (36.369,12 € – 33.673,42 € + 0 ) = 2.695,68 €

No exemplo, o produtor tería que ter recibido unha retribución de 38.916,23 €, pero, tendo en conta que o goberno está aplicando o coeficiente de cobertura, o produtor recibiu realmente 33.673,42 € (xaneiro 921,16 € + febreiro 2.866,07 €…), o resto liquidarase nos seguintes meses conforme vaia aumentando o coef. de cobertura e completarase o pagamento cando este alcance o 100%


Volver atrás