Normativa actual

Normativa actual máis relevante

RD413/2014

RD413/2014, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos. http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/10/pdfs/BOE-A-2014-6123.pdf