O sitio web www.fenieenergia.es (en adiante o “Website”) é titularidade da empresa FENIE ENERGÍA, S.A. (en adiante “FENIE ENERGÍA”), con C.I.F. número A-85.908.036, con domicilio social en C/Jacinto Benavente, 2 b, planta baja (Edificio Tripark), 28232, Las Rozas, Madrid, e inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 27.814, Folio 44, Folla M-501244.

FENIE ENERGÍA é unha entidade dedicada fundamentalmente á comercialización de enerxía e produtos enerxéticos, así como ao asesoramento enerxético global.

FENIE ENERGÍA garante a protección de todos os datos de carácter persoal que proporcione o Usuario no Website e, en cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, no RD 1720/2007, de 21 de decembro, e restante normativa de aplicación, infórmao de que:
a) Todos os datos de carácter persoal facilitados a FENIE ENERGÍA quedarán incorporados no ficheiro “USUARIOS DA WEB”, creado e mantido baixo a responsabilidade de FENIE ENERGÍA, o cal foi debidamente rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos.
b) Os datos son recollidos coas seguintes finalidades: (i) xestión, estudo e resolución de consultas e (ii) envío de publicidade e prospección comercial por medios electrónicos acerca da empresa, as súas actividades, produtos e servizos, así como documentación de diversa natureza.
c) Na recollida e o tratamento dos datos de carácter persoal  adoptáronse as medidas de seguridade adecuadas para evitar a perda, o acceso non autorizado ou a manipulación destes, de acordo co establecido no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro.
d) FENIE ENERGÍA comprométese a protexer a información confidencial á que teña acceso.
e) FENIE ENERGÍA non empregará en ningún caso os datos de carácter persoal que vostede poña ao seu dispor para prestar servizos a terceiros distintos aos referidos no apartado b) do presente documento ou, no seu caso, para lograr unha utilidade propia, ou distinta da autorizada polo titular dos devanditos datos.
f) O Usuario certifica que é maior de 14 anos e que polo tanto posúe a capacidade legal necesaria para a prestación do consentimento canto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal e todo iso, de conformidade co establecido na presente Política de Privacidade.
g) O Usuario pode, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais así como o de revogación do consentimento para calquera das finalidades antes sinaladas, enviando a FENIE ENERGÍA  unha carta debidamente asinada ao enderezo C/Jacinto Benavente, 2 b, planta baja (Edificio Tripark), 28232, Las Rozas, Madrid, onde consten claramente os datos de contacto, coa cal deberá achegarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.
h) O Usuario autoriza o tratamento automatizado dos datos persoais subministrados nos termos indicados anteriormente.