Tarifa Gas Enerxía RL Index Empresa

hombre preparando café

Pause video

Play video

Beneficios de contratar a subministración de gas con Feníe Energía

Preguntas frecuentes

Que debes ter en conta?
O proceso de contratación é moi sinxelo. Podes contratar a subministración electronicamente, sendo un proceso rápido e seguro. Soamente é preciso dispoñer dun email e un número de teléfono móbil ao que enviaremos un enlace co que firmar o contrato.
Dispoñemos de prezos indexados e fixos.
Non temos compromiso de permanencia.
En ningún momento quedarás sen subministración eléctrica e/ou gas, é soamente un cambio administrativo.

Que datos che solicitaremos?

  1. A tarifa e lux ou gas que seleccionaras
  2. Copia dunha das túas últimas facturas
  3. Datos do titular: NIF/NIE escaneado. En caso de ser empresa, CIF y NIF/NIE do representante legal
  4. Nº móbil e dirección de correo electrónico da persoa de contacto
  5. Datos bancarios para domiciliar o pago
  6. Dirección da correspondencia, en caso de ser diferente á do punto de subministración

Onde podes cambiarte a Feníe Energía?
Enviando a solicitude ao noso correo electrónico clientes@fenieenergia.es
Chamando ao noso teléfono 900 215 470

Debes chamar ao teléfono de lecturas de contador da distribuidora da túa zona. O teléfono da túa distribuidora telo dispoñible en todas as túas facturas de luz e/ou gas.

La inspección periódica de gas es una revisión de la instalación de gas natural que realiza la distribuidora.

Tiene como objetivo garantizar su correcto funcionamiento mediante la revisión de todos los elementos que la componen.

Debe ser realizada por un técnico autorizado de la distribuidora de la zona o de una empresa instaladora autorizada.

La revisión periódica de gas es de carácter obligatorio y debe realizarse cada 5 años.

¿Qué comprobaciones realizará el técnico?

Ausencia de fugas de gas en la instalación

Funcionamiento de los aparatos que utilizan gas natural

Revisión de las tuberías, contador de gas y conexiones a los aparatos que funcionan a gas

Estado de las ventilaciones y conductos de evacuación de gases provenientes de la combustión

¿Quién realiza la inspección periódica de gas natural?

Debe ser realizada por un técnico autorizado, de la distribuidora de la zona o de una empresa instaladora autorizada.

Outros produtos que poderían interesarche

Imaxe
empresa-tarifa-gas-rl3
Gas empresa
Prezo fixo as 24h. Tes a comodidade de pagar o mesmo a calquera hora.
Imaxe
empresa-tarifa-gas-rl4
Gas industria
Deseñada para grandes consumidores de gas como industrias, comunidades de veciños ou…