Aviso legal

O sitio web www.fenieenergia.es (en adiante, o “Sitio Web”) é propiedade de FENIE ENERGÍA, S.A. (en adiante, “FENIE ENERGÍA”), con domicilio social en Alsasua 20, 28023, Madrid e C.I.F nº A- 85.908.036, e inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 27.814, Folio 44, Folla M-501244.

FENIE ENERGÍA dálle a benvida e invítao a ler atentamente as Condicións Xerais de Uso deste Sito Web (en adiante, as “Condicións Xerais de Uso”) que describen os termos e condicións que serán aplicables á súa navegación por el, de conformidade co establecido na normativa española de aplicación. Dado que FENIE ENERGÍA podería modificar no futuro estas Condicións de Uso, recomendámoslle que as visite periodicamente para estar debidamente informado dos cambios realizados.

Co ánimo de que o uso do Sitio Web se axuste a criterios de transparencia, claridade e sinxeleza, FENIE ENERGÍA informa o Usuario de que calquera suxestión, dúbida ou consulta sobre as Condicións Xerais de Uso será recibida e solucionada contactando con FENIE ENERGÍA a través do tfno. 900 215 470, ou no enderezo de correo electrónico: info@fenieenergia.es

1. Obxecto

FENIE ENERGÍA subministra o contido e os servizos que están dispoñibles no Sitio Web, con suxeición ás presentes Condicións Xerais de Uso así como á política sobre tratamento de datos persoais (en adiante, a “Política de Privacidade”). O acceso a este Sitio Web ou a súa utilización en calquera forma outórgalle a cualificación de “Usuario” e implica a aceptación sen reservas de todas e cada unha das presentes Condicións Xerais de Uso, reservándose FENIE ENERGÍA o dereito a modificalas en calquera momento. En consecuencia, será responsabilidade de todo Usuario a atenta lectura das Condicións Xerais de Uso vixentes en cada unha das ocasións en que acceda a este Sitio Web, polo que se este non está de acordo con calquera dos aquí dispostos, deberá absterse respecto ao uso do presente Sitio Web.

Así mesmo, queda advertido de que, en ocasións, poderanse establecer condicións particulares para a utilización no Sitio Web de contidos e/ou servizos específicos; a utilización dos devanditos contidos ou servizos implicará a aceptación das condicións particulares neles especificadas.

2. Servizos

A través do Sitio Web, FENIE ENERGÍA ofrece aos Usuarios a posibilidade de acceder a:

(i) Apartado onde se describen os nosos valores, compromisos e historia e se detalla o noso equipo e localización.
(ii) Produtos
(iii) Servizos
(iv) Escola de Eficiencia Enerxética onde ofrecemos información sobre os nosos plans de formación e poñemos a disposición do Usuario unha ficha de inscrición para os nosos cursos.
(v) Apartado de Preguntas Frecuentes sobre a nosa empresa e o sector.
(vi) Dossier de Prensa coas noticias máis relevantes sobre nós e o sector da enerxía.
(vii) Apartado de Contacto
(en adiante os “Servizos”).

3. Privacidade e Tratamento de Datos

Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. FENIE ENERGÍA dará aos devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Privacidade, e en todo caso baixo estrito cumprimento da normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Por outra banda, informámolo de que naqueles supostos nos que un Usuario decida libremente contactar con outro sitio web enlazado a través deste Sitio Web, ou ben acceder aos nosos perfís sociais, farao pola súa propia conta e risco, e tendo en conta as políticas de seguridade dos devanditos sitios web.

No caso de que o Usuario considere que FENIE ENERGÍA realiza un mal uso dos seus datos persoais, poderá exercitar os dereitos que lle outorga a lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal (Acceso, Rectificación, Cancelación e Revogación do consentimento) enviando unha comunicación por escrito ao domicilio de FENIE ENERGÍA indicado anteriormente.

4. Propiedade Industrial e Intelectual

O Usuario recoñece e acepta que todos os contidos que se mostran no Sitio Web, e en especial, deseños, textos, imaxes, logos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, marcas, ou calquera outro signo susceptible de utilización industrial e/ou comercial están suxeitos a dereitos de Propiedade Intelectual e todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outros elementos inseridos na páxina, que son propiedade exclusiva de FENIE ENERGÍA e/ou de terceiros, que teñen o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. Por todo iso, o Usuario comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar tales contidos mantendo indemne a FENIE ENERGÍA de calquera reclamación que se derive do incumprimento de tales obrigacións. En ningún caso o acceso ao Sitio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia ou cesión total nin parcial dos devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. As presentes Condicións Xerais de Uso do Sitio Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública do Sitio Web e/ou dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereito estará suxeito á previa e expresa autorización especificamente outorgada para tal efecto por FENIE ENERGÍA ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de ordenador, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. FENIE ENERGÍA é titular dos elementos que integran o deseño gráfico do Sitio Web, os menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido do Sitio Web ou, en calquera caso, dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos. O contido disposto no Sitio Web non poderá ser reproducido nin en todo nin en parte, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

Así mesmo, queda prohibido suprimir, eludir e/ou manipular o “copyright” así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismo de información que puidesen conter os contidos. O Usuario deste Sitio Web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que puidese prexudicalos, reservándose en todo caso FENIE ENERGÍA o exercicio de cantos medios ou accións legais lle correspondan en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.

5. Obrigacións e Responsabilidades do Usuario do Sitio Web

O Usuario comprométese a:

a)    Facer un uso adecuado e lícito do Sitio Web así como dos contidos e servizos, de conformidade con: (i) a lexislación aplicable en cada momento; (ii) as Condicións Xerais de Uso do Sitio Web; (iii) a moral e bos costumes xeralmente aceptados e (iv) a orde pública.

b)    Proverse de todos os medios e requirimentos técnicos que se precisen para acceder ao Sitio Web.

c)    Facilitar información veraz ao cumprimentar cos seus datos de carácter persoal os formularios contidos no Sitio Web e a mantelos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, á situación real do Usuario. O Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause a FENIE ENERGÍA ou a terceiros pola información que facilite.

O Usuario deberá así mesmo absterse de:

a) Facer un uso non autorizado ou fraudulento do Sitio Web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático.

b) Acceder ou intentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do Sitio Web, sen cumprir as condicións esixidas para o devandito acceso.

c) Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do Sitio Web, dos seus provedores ou de terceiros.

d) Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexa susceptible de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos de FENIE ENERGÍA, dos seus provedores ou de terceiros.

e) Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos de FENIE ENERGÍA, terceiros provedores e outros Usuarios.

f) Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.

g) Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos de identificación dos dereitos de FENIE ENERGÍA ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismo de información que poida inserirse nos contidos.

h) Obter e intentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxesen ao seu dispor a este efecto ou se indicasen expresamente nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet por non entrañar un risco de dano ou inutilización do sitio web e/ou dos contidos.

i) En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:

(i) De calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación vixente.

(ii) Induza, incite ou promova actuacións delituosas, denigrantes, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública.

(iii) Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.

(iv) Incorpore, poña ao dispor ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública.

(v) Induza ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade o temor.

(vi) Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico.

(vii) Se atope protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente a FENIE ENERGÍA ou a terceiros sen que fose autorizado o uso que se pretenda realizar.

(viii) Sexa contrario ao honor, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxe das persoas.

(ix) Constitúa calquera tipo de publicidade.

(x) Inclúa calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do Sitio Web.

Se para acceder a algúns dos servizos e/ou contidos do Sitio Web se lle proporcionase un contrasinal, obrígase a usala de maneira dilixente, manténdoa en todo momento en segredo. En consecuencia, será responsable da súa adecuada custodia e confidencialidade, comprometéndose a non cedela a terceiros, de maneira temporal ou permanente, nin a permitir o acceso aos mencionados servizos e/ou contidos por parte de persoas alleas. Igualmente, obrígase a notificar a FENIE ENERGÍA calquera feito que poida supor un uso indebido do seu contrasinal, como, a título enunciativo, o seu roubo, extravío ou o acceso non autorizado, co fin de proceder á súa inmediata cancelación. En consecuencia, mentres non efectúe a notificación anterior, FENIE ENERGÍA quedará eximido de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido do seu contrasinal, sendo da súa responsabilidade calquera utilización ilícita dos contidos e/ou servizos do Sitio Web por calquera terceiro ilexítimo.

Se de maneira neglixente ou dolosa incumprise calquera das obrigacións establecidas nas presentes Condicións Xerais de Uso, responderá por todos os danos e prexuízos que do devandito incumprimento puidesen derivarse para FENIE ENERGÍA.

6. Responsabilidades

FENIE ENERGÍA non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidos nas páxinas titularidade de FENIE ENERGÍA que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias que estean fóra do seu control.

FENIE ENERGÍA poderá interromper o servizo ou resolver de modo inmediato a relación co Usuario se detecta que un uso do seu Sitio Web ou de calquera dos servizos ofertados nel son contrarios ás presentes Condicións Xerais de Uso. FENIE ENERGÍA non se fai responsable por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos derivados do uso do Sitio Web. Unicamente será responsable de eliminar, o antes posible, os contidos que poidan xerar tales prexuízos, sempre que así se notifique. En especial non será responsable dos prexuízos que se puidesen derivar, entre outros, de:

(i) interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control de FENIE ENERGÍA.

(ii) intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outro.

(iii) abuso indebido ou inadecuado do Sitio Web.

(iv) erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas deste. Os administradores de FENIE ENERGÍA resérvanse o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente no Sitio Web.

FENIE ENERGÍA exclúe calquera responsabilidade polos danos e perdas de toda natureza que puidesen deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos Usuarios do Sitio Web. Así mesmo, FENIE ENERGÍA queda exonerado de calquera responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando estes unicamente para a prestación dos servizos de consultas e dúbidas. Por outra banda, no caso de causar danos e perdass por un uso ilícito ou incorrecto dos devanditos servizos, poderá ser o Usuario reclamado por FENIE ENERGÍA polos danos ou perdass causados.

Vostede defenderá, indemnizará e manterá a FENIE ENERGÍA indemne fronte a calquera dano e perda que se derive de reclamacións, accións ou demandas de terceiros como consecuencia do seu acceso ou uso do Sitio Web. Así mesmo, vostede obrígase a indemnizar a FENIE ENERGÍA fronte a calquera dano e perda que se derive do uso pola súa parte de “robots”, “spiders”, “crawlers” ou ferramentas similares empregadas co fin de recoller ou extraer datos ou de calquera outra actuación pola súa parte que impoña unha carga non razoable sobre o funcionamento do Sitio Web.

7. Hipervínculos

O Usuario obrígase a non reproducir de ningún modo, nin sequera mediante un hiperenlace ou hipervínculo, o Sitio Web de FENIE ENERGÍA, así como ningún dos seus contidos, salvo autorización expresa e por escrito de FENIE ENERGÍA.

O Sitio Web de FENIE ENERGÍA inclúe enlaces a outros sitios web xestionados por terceiros, co obxecto de facilitar o acceso do Usuario á información de empresas colaboradoras e/ou patrocinadoras. Conforme iso, FENIE ENERGÍA non se responsabiliza do contido dos devanditos sitios web, nin se sitúa nunha posición de garante nin/ou de parte ofertante dos servizos e/ou información que se poidan ofrecer a terceiros a través dos enlaces de terceiros.

Concédese ao Usuario un dereito limitado, revogable e non exclusivo a crear enlaces á páxina principal do Sitio Web exclusivamente para uso privado e non comercial. Os sitios web que inclúan enlace ao noso Sitio Web (i) non poderán dar a entender que FENIE ENERGÍA recomenda ese sitio web ou os seus servizos ou produtos; (ii) non poderán falsear a súa relación con FENIE ENERGÍA nin afirmar que FENIE ENERGÍA autorizou tal enlace, nin incluír marcas, denominacións, nomes comerciais, logotipos ou outros signos distintivos de FENIE ENERGÍA; (iii) non poderán incluír contidos que poidan considerarse de mal gusto, obscenos, ofensivos, controvertidos, que inciten á violencia ou á discriminación por razón de sexo, raza ou relixión, contrarios á orde pública ou ilícitos; (iv) non poderán enlazar a ningunha páxina do Sitio Web distinta da páxina principal; (v) deberá enlazar co propio enderezo do Sitio Web, sen permitir que o sitio web que realice o enlace reproduza o Sitio Web como parte da súa web ou dentro dun dos seus “frames” ou crear un “browser” sobre calquera das páxinas do Sitio Web. FENIE ENERGÍA poderá solicitar, en calquera momento, que elimine calquera enlace ao Sitio Web, despois do cal deberá proceder de inmediato á súa eliminación. FENIE ENERGÍA non pode controlar a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros sitios web que teñan establecidos enlaces con destino ao Sitio Web.

En consecuencia, FENIE ENERGÍA non asume ningún tipo de responsabilidade por calquera aspecto relativo a tales sitios web.

8. Duración e terminación

A prestación do servizo do presente Sitio Web e os demais servizos teñen, en principio, unha duración indefinida. Non obstante, FENIE ENERGÍA poderá dar por terminado ou suspender calquera dos servizos do portal. Cando sexa posible, FENIE ENERGÍA anunciará a terminación ou suspensión da prestación do servizo determinado.

9. Forza maior

FENIE ENERGÍA non será responsable, en todo en caso, da imposibilidade de prestar servizo se esta se debe a interrupcións prolongadas da subministración eléctrica, liñas de telecomunicacións, conflitos sociais, folgas, rebelión, explosións, inundacións, actos e omisións do Goberno, e, en xeral, todos os supostos de forza maior ou de caso fortuíto.

10. Resolución de controversias. Lei aplicable e xurisdición

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Sitio Web, rexeranse pola lexislación española. Calquera controversia será resolta ante os tribunais de Madrid.

No suposto de que calquera estipulación das presentes Condicións Xerais de Uso resultase inesixible ou nula en virtude da lexislación aplicable ou como consecuencia dunha resolución xudicial ou administrativa, a devandita inesixibilidade ou nulidade non fará que as presentes Condicións Xerais de Uso resulten inesixibles ou nulas no seu conxunto. Nos devanditos casos, FENIE ENERGÍA procederá á modificación ou substitución da devandita estipulación por outra que sexa válida e esixible e que, na medida do posible, consiga o obxectivo e pretensión reflectidos na estipulación orixinal.

11. Período medio de pagamento a provedores

A entrada en vigor da Lei 31/2014, de 3 de decembro, que modifica a Lei 15/2010, de 5 de xullo, que á súa vez modificou a Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola cal se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, establece a obrigación para as sociedades mercantís de publicar na memoria das súas contas anuais e na súa páxina web de forma expresa o seu período medio de pagamento a provedores.
En relación con esta obrigación de información, a 31 de decembro de 2016 o período medio de pagamento a provedores é de 14 días.