Avís legal

El lloc web www.fenieenergia.es (d’ara endavant, el “Lloc web”) és propietat de FENÍE ENERGÍA, SA (d’ara endavant, “FENÍE ENERGÍA”), amb domicili social al carrer Alsasua 20, 28023, Madrid; CIF A-85908036 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 27.814, foli 44, full M501244.

FENÍE ENERGÍA us dóna la benvinguda i us convida a llegir atentament les Condicions generals d’ús d’aquest Lloc web (d’ara endavant, les “Condicions generals d’ús”), que descriuen els termes i les condicions que s’apliquen a la navegació pel web, conformement amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que FENÍE ENERGÍA pot modificar en el futur aquestes Condicions generals d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament perquè estigueu degudament informat dels canvis realitzats.

Per tal que l’ús del Lloc web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, FENÍE ENERGÍA informa l’Usuari que rebrà i solucionarà qualsevol suggeriment, dubte o consulta que tingui sobre les Condicions generals d’ús. Només cal posar-se en contacte amb FENÍE ENERGÍA a través del telèfon 900 215 470 o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic info@fenieenergia.es

1. Objecte

FENÍE ENERGÍA subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al Lloc web, d’acord amb aquestes Condicions generals d’ús i amb la política sobre tractament de dades personals (d’ara endavant, la “Política de privacitat”). L’accés a aquest Lloc web o la seva utilització en qualsevol forma us atorga la qualificació d’“Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna d’aquestes Condicions generals d’ús, i FENÍE ENERGÍA es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment. En conseqüència, és responsabilitat de qualsevol Usuari la lectura atenta de les Condicions generals d’ús vigents cada cop que accedeixi a aquest Lloc web; si com a Usuari no esteu d’acord amb qualsevol d’aquestes, heu d’abstenir-vos d’utilitzar-lo.

Així mateix, us informem que, de vegades, es poden establir condicions particulars per a l’ús de continguts o serveis específics en el Lloc web, i la utilització d’aquests continguts o serveis implica l’acceptació de les condicions particulars que s’hi especifiquen.

2. Serveis

A través del Lloc web, FENÍE ENERGÍA ofereix als Usuaris la possibilitat d’accedir a:

(i) Apartat on es descriuen els nostres valors, compromisos i història, i on es detalla el nostre equip i la nostra localització.
(ii) Productes
(iii) Serveis
(iv) Escola d’Eficiència Energètica, on oferim informació sobre els nostres plans de formació i posem a disposició de l’Usuari una fitxa d’inscripció per als nostres cursos.
(v) Apartat de Preguntes freqüents sobre la nostra empresa i el sector.
(vi) Dossier de premsa amb les notícies més rellevants sobre nosaltres i el sector de l’energia.
(vii) Apartat de contacte
(d’ara endavant, els “Serveis”).

3. Privacitat i tractament de dades

Quan calgui facilitar les dades de caràcter personal per accedir a continguts o serveis determinats, els Usuaris n’han de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. FENÍE ENERGÍA ha de donar a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, d’acord amb els termes indicats en la secció de Política de privacitat i, en tot cas, complint de manera estricta la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

D’altra banda, us informem que en els supòsits en què un Usuari decideixi lliurement contactar amb un altre lloc web enllaçat a través d’aquest Lloc web o bé accedir als nostres perfils socials, ho farà al seu compte i risc, i tenint en compte les polítiques de seguretat d’aquests llocs web.

En cas que l’Usuari consideri que FENÍE ENERGÍA fa un mal ús de les seves dades personals, podrà exercir els drets que li atorga la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment) mitjançant una comunicació per escrit al domicili de FENÍE ENERGÍA indicat anteriorment.

4. Propietat industrial i intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el Lloc web i, especialment, els dissenys, els textos, les imatges, els logotips, les icones, els botons, el programari, els noms comercials, les marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual; així mateix, reconeix que totes les marques i tots els noms comercials o signes distintius, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina són propietat exclusiva de FENÍE ENERGÍA i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra forma, comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts, mantenint indemne FENÍE ENERGÍA de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al Lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Aquestes Condicions generals d’ús del Lloc web no atorguen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus continguts diferents dels que es preveuen aquí expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets ha d’estar subjecte a l’autorització prèvia expressa, atorgada específicament a aquest efecte, de FENÍE ENERGÍA o del tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, els textos, les fotografies, els dissenys, els logotips, les imatges, els programes d’ordinador, els codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Lloc web, així com el propi Lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. FENÍE ENERGÍA és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc web, menús, botons de navegació, codi HTML, textos, imatges, textures, gràfics i qualssevol altres continguts del Lloc web o, en qualsevol cas, disposa de l”autorització corresponent per a la utilització d’aquests elements. El contingut que es mostra al Lloc web no pot reproduir-se, ni totalment ni parcialment, i tampoc no es pot transmetre ni registrar mitjançant cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni per cap mitjà, tret que es tingui l’autorització prèvia i per escrit de l’esmentada Entitat.

Així mateix, està prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright, els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin tenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los, i FENÍE ENERGÍA es reserva en tot cas l’exercici de qualsevol mitjà o acció legal que li correspongui en defensa dels seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

5. Obligacions i responsabilitats de l’Usuari del Lloc web

L’Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc web, dels continguts i dels serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions generals d’ús del Lloc web; (iii) la moral i els bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.
b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al Lloc web.
c) Emplenar els formularis continguts en el Lloc web amb les seves dades de caràcter personal reals i mantenir-les sempre actualitzades, de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a FENÍE ENERGÍA o a tercers per la informació que faciliti.

Així mateix, l’Usuari ha d’abstenir-se de:
a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels seus continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions generals d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels serveis o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringits del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de FENÍE ENERGÍA, dels seus proveïdors o de tercers.
e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de FENÍE ENERGÍA, de tercers proveïdors i d’altres Usuaris.
f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o això sigui permès legalment.
g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de FENÍE ENERGÍA o de tercers incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
h) Obtenir i intentar obtenir els continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es troben els continguts o, en general, diferents dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar cap risc de dany o inutilització del Lloc web i/o dels continguts.
i) En particular, i a títol merament enunciatiu i no limitador, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre ni posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material que:
(i) De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
(ii) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
(iii) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
(iv) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
(v) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
(vi) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
(vii) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a FENÍE ENERGÍA o a tercers sense que s’hagi autoritzat l’ús que se’n vol donar.
(viii) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la imatge de les persones.
(ix) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
(x) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el funcionament normal del Lloc web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web es proporciona a l’usuari una contrasenya, està obligat a usar-la de manera diligent i a mantenir-la en secret en tot moment. En conseqüència, l’Usuari és responsable de la custòdia i confidencialitat de la contrasenya i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Igualment, és obligatori notificar a FENÍE ENERGÍA qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la contrasenya, com ara, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat d’aquesta, per tal de procedir-ne immediatament a la cancel·lació. En conseqüència, mentre no s’efectuï la notificació anterior, s’eximeix FENÍE ENERGÍA de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús indegut de la contrasenya, i és responsabilitat de l’Usuari qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per part de qualsevol tercer il·legítim.

Si, de manera negligent o dolosa, l’Usuari incompleix qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions generals d’ús, ha de respondre pels danys i perjudicis que aquest incompliment pugui causar a FENÍE ENERGÍA.

6. Responsabilitats

FENÍE ENERGÍA no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions continguts en les pàgines titularitat de FENÍE ENERGÍA, els quals es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estiguin fora del seu control.
FENÍE ENERGÍA pot interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que qualsevol ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen són contraris a aquestes Condicions generals d’ús. FENÍE ENERGÍA no es fa responsable de danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses que es derivin de l’ús del Lloc web. Únicament és responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que es dugui a terme la notificació corresponent. En especial, no és responsable dels perjudicis que es puguin derivar, entre d’altres, de:
(i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de FENÍE ENERGÍA.
(ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
(iii) abús indegut o inadequat del Lloc web.
(iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades. Els administradors de FENÍE ENERGÍA es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.

FENÍE ENERGÍA s’exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la utilització incorrecta dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc web. Així mateix, FENÍE ENERGÍA queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i les informacions que pugui rebre com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, ja que només estan disponibles per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de produir-se danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, FENÍE ENERGÍA pot reclamar a l’Usuari pels danys o perjudicis causats.

És obligació vostra defensar, indemnitzar i mantenir FENÍE ENERGÍA indemne de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del vostre accés o ús del Lloc web. Així mateix, us obligueu a indemnitzar FENÍE ENERGÍA per qualssevol danys i perjudicis que es derivin de l’ús, per part vostra, de robots, spiders, crawlers o eines similars emprades per a obtenir o extreure dades, o de qualsevol altra actuació per part vostra que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc web.

7. Hipervincles

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, el Lloc web de FENÍE ENERGÍA ni cap dels seus continguts, tret que FENÍE ENERGÍA ho autoritzi de manera expressa i per escrit.
El Lloc web de FENÍE ENERGÍA inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar a l’Usuari l’accés a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, FENÍE ENERGÍA no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web ni se situa en una posició de garant ni de part oferent dels serveis i/o la informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu de crear enllaços a la pàgina principal del Lloc web, exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin un enllaç al nostre Lloc web (i) no poden donar a entendre que FENÍE ENERGÍA recomana aquell lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no poden falsejar la seva relació amb FENÍE ENERGÍA ni afirmar que FENÍE ENERGÍA ha autoritzat l’enllaç en qüestió, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de FENÍE ENERGÍA; (iii) no poden incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o a la discriminació per raó de sexe, raça o religió, que siguin contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iv) no poden enllaçar amb cap pàgina del Lloc web que no sigui la pàgina principal; (v) han d’enllaçar amb l’adreça del Lloc web, sense permetre que el lloc web que faci l’enllaç reprodueixi el Lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus marcs, i sense crear cap navegador sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web. FENÍE ENERGÍA pot sol·licitar, en qualsevol moment, que elimineu qualsevol enllaç al Lloc web i, en aquest cas, heu d’eliminar-lo immediatament. FENÍE ENERGÍA no pot controlar la informació, els continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços destinats al Lloc web.

En conseqüència, FENÍE ENERGÍA no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

8. Durada i terminació

La prestació del servei d’aquest Lloc web i de la resta de serveis tenen, en principi, una durada indefinida. No obstant això, FENÍE ENERGÍA pot posar fi o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui possible, FENÍE ENERGÍA anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

9. Força major

FENÍE ENERGÍA no és en cap cas responsable de la impossibilitat de prestar servei a causa d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revoltes, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, qualsevol supòsit de força major o cas fortuït.

10. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions generals d’ús i l’ús del Lloc web es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia s’ha de resoldre davant dels tribunals de Madrid.

En el cas que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions generals d’ús resulti inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions generals d’ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, FENÍE ENERGÍA ha de procedir a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que es pugui, aconsegueixi l’objectiu i la pretensió reflectits en l’estipulació original.

11. Període mitjà de pagament a proveïdors

L’entrada en vigor de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que modifica la Llei 15/2010, de 5 de juliol que, al seu torn, va modificar la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix l’obligació per a les societats mercantils de publicar a la memòria dels seus comptes anuals i a la seva pàgina web, de forma expressa, el seu període mitjà de pagament a proveïdors.
En relació amb aquesta obligació d’informació, a 31 de desembre de 2016, el període mitjà de pagament a proveïdors és de 14 dies.