Telemedida en tempo real (TTR)

emprendedora trabajando con portátil

Pause video

Play video

Unha plataforma web ao teu servizo

A mellor solución para obter información sobre a enerxía que xera la instalación produtora.

Necesaria para plantas ou agrupación cuxa potencia nominal sume entre 1 MW e 5 MW (no caso de instalacións insulares o TTR é a partir de 0,5 MW). 

Queres saber máis sobre Fenie Energía?

Na modalidade de Representación Indirecta:

O importe da factura aboarase no prazo máximo de 7 días hábiles a contar dende a data na que a CNMC liquida a retribución específica a Feníe Energía. Aproximadamente isto ocorre nos últimos días do segundo mes a partir do mes de produción (M+2). Por exemplo, se o mes de produción é xaneiro, o pago realizaríase aproximadamente a finais de marzo.

Na modalidade de Representación Directa:

O importe correspondente á Retribución Específica será aboado directamente pola CNMC nas mesmas datas que o apartado anterior. O importe correspondente á Retribución de Mercado será aboada aos 3 días hábiles dende a data de emisión da factura, no mes M+1.

Non. O inicio da representación de mercado dunha instalación sempre se realiza o día 1 do mes no que a solicitude de cambio de representación sexa aprobada por REE, OMIE e a CNMC. Os períodos sempre os facturará o representante anterior, polo que non quedará sen cobrar en ningún mes.

O Real Decreto 413/2014 establece no seu Título IV un réxime retributivo específico para instalacións de produción de enerxía eléctrica mediante enerxías renovables, coxeración e residuos. Este réxime retributivo está composto por:

Un termo retributivo por potencia nominal da instalación chamado “retribución á inversión” Rinv (€/MW).

Un termo retributivo por enerxía vendida chamado “retribución á operación” Ro (€/MWh)

Ademais do réxime retributivo específico, as instalacións cobrarían unha “retribución do mercado”, que se compón da venta hora a hora da produción no mercado (pool).