Representación de produtores de enerxía

instalaciones de energía fotovoltaica

Pause video

Play video

Servizo de representación ante entidades

Ofrecemos o servizo de representación de mercado fronte aos distintos organismos reguladores (REE, OMIE, CNMC), para instalacións produtoras de electricidade mediante enerxías renovables como fotovoltaica, mini hidráulica e tamén coxeración, biomasa, biogás, entre outros.

Con esta solución, poderás obter:

  • Informes de produción mensual da planta.
  • Acceso á área privada para ver todas as túas facturas, contratos e informes de produción.
  • Asumimos o 100% dos desvíos en plantas fotovoltáicas.
  • Xestión das lecturas, liquidacións e información relativa á instalación por parte dos organismos implicados: REE, CNMC, OMIE.

Por estas xestións, Feníe Energía cobra unha pequena cota por cada MWh que a instalación xere.

Queres saber máis sobre Feníe Energía?

Na modalidade de Representación Indirecta:

O importe da factura aboarase no prazo máximo de 7 días hábiles a contar dende a data na que a CNMC liquida a retribución específica a Feníe Energía. Aproximadamente isto ocorre nos últimos días do segundo mes a partir do mes de produción (M+2). Por exemplo, se o mes de produción é xaneiro, o pago realizaríase aproximadamente a finais de marzo.

Na modalidade de Representación Directa:

O importe correspondente á Retribución Específica será aboado directamente pola CNMC nas mesmas datas que o apartado anterior. O importe correspondente á Retribución de Mercado será aboada aos 3 días hábiles dende a data de emisión da factura, no mes M+1.

Non. O inicio da representación de mercado dunha instalación sempre se realiza o día 1 do mes no que a solicitude de cambio de representación sexa aprobada por REE, OMIE e a CNMC. Os períodos sempre os facturará o representante anterior, polo que non quedará sen cobrar en ningún mes.

O Real Decreto 413/2014 establece no seu Título IV un réxime retributivo específico para instalacións de produción de enerxía eléctrica mediante enerxías renovables, coxeración e residuos. Este réxime retributivo está composto por:

Un termo retributivo por potencia nominal da instalación chamado “retribución á inversión” Rinv (€/MW).

Un termo retributivo por enerxía vendida chamado “retribución á operación” Ro (€/MWh)

Ademais do réxime retributivo específico, as instalacións cobrarían unha “retribución do mercado”, que se compón da venta hora a hora da produción no mercado (pool).